Výzkumný záměr 111300002
"Mechanismy tkáňové adaptace na protrahovanou hypoxii.
Možnosti predikce a ovlivnění pathogenních důsledků působení hypoxie"

2. lékařská fakulta UK

 


Řešení v roce 2001 :

řešení v roce 2000 je zde

Anotované cíle 3. a 4. roku řešení: Aplikace experimentálních poznatků o mechanismech stimulace tkáňové rekonstrukce po poškození chronickou hypoxií a reoxygenací do strukturovaných a cílených klinických studií. Další práce na klinickém použití indikátorů tkáňového poškození.


 

Základní linie experimentálních studií pokračovala v uplynulém roce objasňováním mechanismů podílejících se na tkáňových reakcích na déletrvající hypoxii. Především jsme se zabývali studiem mechanismů vedoucích k morfologickým remodelacím tkání. Výsledkem těchto experimentů byla následující zjištění:

 1. Hyperoxie a zotavování z hypoxie mají podobný účinek na kolagenní struktury plicních cév. V obou případech byla zjištěna přítomnost peptidu o poměrně malé molekulové váze (kolem 76kD), který je pravděpodobně frakcí kolagenu vzniklou působením kolagenasy MMP 13 (Novotná a spol. 2001).
 2. Byla prokázána produkce MMP-13 plicními žírnými buňkami u laboratorních potkanů s plicní hypertenzí vyvolanou chronickou hypoxií (Vajner a spol. 2001). Jak jsme zjistili v předchozích pokusech, štěpy kolagenu mohou vyvolávat proliferační reakci tkáně.
 3. Kolagenolytická aktivita pravděpodobně stoupá pouze v počátečních stadiích chronické hypoxie a v pozdějších se normalizuje. Fragmenty kolagenních molekul lze v plicních cévách prokázat po čtyřdenní expozici hypoxii, po třítýdenní hypoxii ale mizí ( Novotná, Herget 2001).
 4. Kolagenolytickou aktivitu v plicích lze omezit blokováním tkáňových metalopropteináz Batimastatem. Mechanismu jeho působení byla věnována práce Tomášové, Novotné a Hergeta (2001).
 5. Hyperkapnie omezuje některé účinky hypoxie. Při chronické hypoxii kombinované s hyperkapnií roste totiž tlak v plicnici méně než při samotné hypoxii a je omezena i tvorba jednoho z markerů radikálového poškození - 3-nitrotyrosinu (Herget a spol. 2001). Navíc se ukázalo, že hyperkapnie omezuje peroxidaci lipidů v červených krvinkách krys vystavených hypoxii (Veselá, Herget, Wilhelm 2001), což svědčí pro ochranné působení hyperkapnie proti účinkům radikálů.
 6. Ochranné působení hyperkapnie není ale univerzální, zvětšení funkční residuální kapacity plic, typické pro chronickou hypoxii, hyperkapnie neovlivnila ( Maxová, Vízek 2001).

Souhrně lze říci, že tyto výsledky podporují naši původní představu o významu aktivace kolagenolytické aktivity pro remodelaci tkání. Kolagenolytická aktivita uvolní štěpy, které vyvolávají proliferační reakci. Významné, je zjištění se v tomto smyslu se podobají účinky nízkého i vysokého parciálního tlaku kyslíku. Ve studiu mechanismu aktivace kolagenolytické aktivity, zdrojů této aktivity a jejich možného ovlivňování budeme proto pokračovat podle původního plánu.

Vliv hypoxie na tkáňový metabolismus byl sledován i v práci popisující účinky hypoxie, hyperoxie a reperfuse na aktivitu cytochromoxidasy krysí sítnice (Šišková, Wilhelm 2001).

Další experimentální studie se zabývaly mechanismy, které mohou během hypoxie ovlivňovat dodávku kyslíku do ostatních tkání. Jednalo se jednak o studium hypoxické vasokonstrikce v plicích, jednak o změny regulace dýchání a plicních objemů probíhající při hypoxii:

 1. Význam draslíkových kanálů pro kontrakci hladkých svalů plicních cév prokázalo pozorování, že myši, kterým chybějí napětím řízené draselné kanály odpovídají na hypoxii méně výraznou vasokonstrikcí (Archer a spol. 2001).
 2. Změny indukovatelné NO syntasy (iNOS) a význam vápníkové pumpy sarkoplasmatického retikula pro její aktivaci byly předmětem studií Baňasové, Bíbové, Hampla 2001, Bíbové, Hergeta, Hampla 2001 a Baňasové a spol. 2001).
 3. Byly studovány mechanismy sekundárního poklesu ventilace při protrahované hypoxii. Výsledkem těchto prací je hypotéza o změně metabolismu stimulačních mediátorů v CNS pod vlivem hypoxie (Maxová, Vízek 2001).
 4. Další studie se zabývaly změnami aktivity dýchacích svalů během hypoxie a podílu těchto změn na zvětšení funkční residuální kapacity plic (Bonora, Vízek 2001, Paleček 2001, Vízek, Bonora 2001). Tyto práce ukazují, že zvětšení FRC při chronické hypoxii není udržováno tonickou aktivitou dýchacích svalů a že je tedy pravděpodobně výsledkem morfologické přestavby plicní tkáně.

Pokračovalo i prokazování podobnosti hypoxické vasokonstrikce plicních a placentárních cév, kde byla doložen význam úlohy draslíkových kanálů při vasokonstrikci placentárních cév (Bíbová, Hampl 2001).

Skutečnost, že perinatální hypoxie může mít významné dlouhodobé účinky na plicní cévy potvrdila další studie (Hampl, Bíbová, Herget 2001).

Metodiky stanovení markerů radikálového poškození, vypracované v předchozích letech byly použity v pilotních klinických studiích:

 1. Vyšetření sérové hladiny nitrotyrosinu v pupečníkové krvi 119 novorozenců stanovilo normální hodnoty 3-nitrotyrosinu v séru séru fysiologických novorozenců a součsně ukázalo, že se jeho hladiny významně neliší od průměru ani u těch novorozenců, u nichž byla později nutná intenzivní péče, včetně ventilace a oxygenoterapie (Fišárková a spol. 2001).
 2. Průkaz metaloproteináz v plicní tkáni byl využit i jako doklad postižení plicní tkáně u náhlé násilné smrti (Bouška a spol. 2001).

Morfologické studie byly přípravou na zjišťování a hodnocení následků radikálového poškození prokázaného přítomností markerů. Jednalo se především o detekci jemných morfologických změn sliznice dýchacích cest (Konrádová a spol. 2001, Uhlík a spol. 2001, Vajner a spol. 2001) a využití monoklonální protilátky pro určení rozsahu apoptózy (Povýšil, Povýšilová 2001).

Klinické práce se týkaly především zjišťování pozdních následků vrozených srdečních vad (Popelová 2001, Popelová, Telekes, Dostálová 2001), možnosti využití zobrazovacích metod pro zjišťování následků hypoxie v různých orgánech (Lisý a spol. 2001, Neuwirth a spol. 2001, Veselka a spol. 2001, Neuwirth, Brasch 2000) a významu terapie u níž lze předpokládat zvýšenou tvorbu kyslíkových radikálů v kožním lékařství (Bulckaen a spol.)

Pokračovalo i sledování vlivu hypoxie na kontraktilní a kolagenní aparát srdečního svalu (Adamcová, Pelouch, Kukačka 2001, Pelouch a spol. 2001).

Řešení jednotlivých problémů posloužilo i výuce sedmi postgraduálních studentů, kteří se na něm podíleli.

Závěr:

Řešení anotovaných výzkumných úkolů postupuje podle plánu: pokračují studie mechanismů reakcí na hypoxii Đ jak bezprostředních (vasokonstrikce v plicním řečišti či placentě, odpověď regulace dýchání i biochemické změny v dalších tkáních), tak dlouhodobých (přestavba tkáně spojená s kolagenolytickou aktivitou). Ukončené práce potvrzují platnost anotované hypotézy. Získané výsledky jsou publikovány na vědeckých konferencích i v odborném tisku.

 

Praha 21. 1. 2002

 

Prof. MUDr M. Vízek C.Sc.


 

Seznam publikací v roce 2001:

Monografie

 1. Fuchs V., Zoban P., Tomášová H., Černý M.: Vybrané kapitoly z perinatologie. 328 stran, UK, Karolinum 2001, ISBN 80-246-0114-1.
 2. Konkolová R.: Nejčastější komplikace korektivně dermatologických metod - Jizvy, str. 61-65, V: Korektivní dermatologické metody, 112 stran, Maxdorf 2001.
 3. Korábek L., Kasafírek E., Tomášová H., Šedo A.: Leukocytární elastáza a její inhibice v některých tkáních dutiny ústní. Čes. Stomat. 101 (5): 168-173, 2001.
 4. Macek M., Tomášová H., Pfeifer I.: Biochemické vyšetření plodové vody. V: Základy prenatální diagnostiky (Z. Hájek, E. Kulovaný, M. Macek). Grada Publishing, Praha 2000
 5. Toupalík P.: Imunohistochemické diagnostické metody v soudnělékařské praxi. Praha, Karolinum, 74 stran, 2001.
 6. Zoban P., Tomášová H.: Nezralá plíce. V: Vybrané kapitoly z perinatologie. Karolinum 2001, str. 263-277
 7. Zoban P.: Kardiorespirační adaptace novorozence po porodu. Porodnická analgezie a anestezie. A.Pařízek a kol., Grada, Avicenum 2001 (380-384).

Původní články

 1. Archer S.L., London B., Hampl V., Wu X., Nsair A., Puttagunta L., Hashimoto K., Waite R.E., Michelakis E.D.: Impairment of hypoxic pulmonary vasoconstriction in mice lacking the voltage gated potassium channel, Kvl. 5.FASEB J. 15: 1801-1803, 2001.
 2. Bačáková L., Lisá V., Kubínová L., Wilhelm J., Novotná J., Eckhart A., Herget J.: Ultraviolet light-irridiated collagen III modulates expression of cytoskeletal and surface adhesion molecules in rat airtic smooth muscle cells in vitro. Virchows Arch. published on-line (DOI 10.1007/s004280100463), 2001.
 3. Bělohlávková S., Šimák J., Kokešová A., Hniličková O., Hampl V.: Fenfluramine-induced pulmonary vasoconstriction: role of serotonin receptors and potassium channels. J.Appl.Physiol. 91: 755-761, 2001.
 4. Bonora M., Vízek M.: Ventilation, EELV and diaphragmatic activity in rats during the early phase of normobaric hypoxia. Resp. Physiol. 128: 131-145, 2001
 5. Bouška I., Toupalík P., Klír P., Ježková J.: Průkaz metaloproteináz v plicní tkáni u náhlé a násilné smrti. Soud. Lék. 46 (3): 39-41, 2001.
 6. Bulckaen M., Benci M., Scalabrino A., Hercogová J., Lotti T.: The effect of oxygen-ozone therapy and balneotherapy on reepithelialization of chronic leg ulcers. Int. J. Immunopath. Pharmacol (Section of Dermatology), v tisku.
 7. Cvachovec K., Romportl D., Havelka M., Pelichovská M., Hladíková M.: Užití kysličníku dusnatého ke zvládání syndromu akutní dechové tísně. Čas. Lék. čes. 95, 2001, v tisku.
 8. Kellerová V., Vyšata O., Neuwirth J., Vyhnánek F., Procházka B.: Change of EEG coherence in patients after brain trauma with diffuse axonal injury. Physiol. Res., submitted 2001
 9. Klír P., Toupalík P., Bouška I., Ježková J.: Detekce kaspáz jako příznaku poškozené tkáně. Soud. Lék. 46 (4), 2001, v tisku
 10. Konrádová V., Uhlík J., Vajner L., Zocová J.: Účinek aplikace Syntophyllinu na ultrastrukturu epitelu dýchacích cest. Stud. Pneumol. Phtiseol. 61 (1): 21-26, 2001.
 11. Konrádová V., Vajner L., Uhlík J., Zocová J.: Changes in tracheal epithelium during 24 hours after inhalation of mineral water. Acta Vet. Brno 70 (2): 167-172, 2001.
 12. Maxová H., Vízek M.: Biphasic ventilatory response to hypoxia in unanesthetized rats. Physiol. Res. 50: 91-96, 2001.
 13. Maxová H., Vízek M.: Ventilatory response to sustained hypoxia in carotid body denervated rats. Physiol. Res. 50: 327-331, 2001.
 14. Novotná J., Bíbová J., Hampl V., Deyl Z., Herget J.: Hyperoxia and recovery from hypoxia alter collagen in peripheral pulmonary arteries similarly. Physiol. Res. 50: 153-163, 2001.
 15. Paleček F.: Hyperinflation: Control of functional residual lung capacity. Physiol. Res. 50: 221-230, 2001
 16. Pohunek P., Svobodová T., Černý M., Černá O., Vobruba V., Zoban: Využití ultratenké bronchoskopie v podmínkách pediatrické intenzivní péče. Čs. Pediat. 56: 311-317, 2001.
 17. Popelová J., Slavík Z., Škovránek J.: Are cyanosed adults with congenital heart defects depressed? Cardiol. Young 11: 379-384, 2001.
 18. Popelová J.: Péče o dospělé s vrozenou srdeční vadou. Trendy v medicině 2 (6): 62-66, 2001.
 19. Popelová J.: Vrozené srdeční vady u dospělých: jsou všechny problémy vyřešeny v dětství? Forum medicinae, v tisku. Popelová J., Frídl P.: Doporučené postupy pro praktické lékaře: Diagnostika a léčba nejčastějších vrozených srdečních vad v dospělosti. ČLS JEP, 2001.
 20. Povýšil C., Bennett R., Povýšilová V.: CD 68 positivity of the so-called meconium corpuscles in human foetal intestine. Čes.-Slov. Patol. 37 (1): 7-9, 2001.
 21. Srbová M., Wilhelmová N., Wilhelm J.: Molekulární mechanismy stárnutí živočichů a rostlin vycházející z oxidačního stresu. Biologické listy 66 (3): 203-220, 2001.
 22. Ševčík J., Petrovický P., Růžička V., Slánský J., Mašek K.: Which structures and pathways of the central nervous systém are involved in the serotonergic modulation of GIT activity of the rat. Int. J.Immunopharm. 2001 v tisku.
 23. Ševčík J., Růžička V., Slánský J., Mašek K.: Muramyl dipeptide (MDP) and 5-HT receptors. Does MDP interact with 5-HT7 receptors? Int. J.Immunopharm. 22 (8): 587-595, 2000
 24. Šišková A., Wilhelm J.: The effects of hyperoxia, hypoxia, ischemia/reperfusion on the activity of cytochrome oxidase from the rat retina. Physiol. Res. 50: 267-273, 2001.
 25. Tláskal T., Povýšilová V.: Morfologie syndromu hypoplastického levého srdce z chirurgického hlediska. Čes.-Slov.Patol. 37 (2): 43-50, 2001.
 26. Tomášová H., Zoban P., Horká I., Černý M., Brabec R., Klenková K.: Koncentrace eosinofulního kationického proteinu v séru donošených novorozenců. Neonatol. Listy 6: 150-153, 2000.
 27. Toupalík P., Bouška I., Chadová L.: Rozdílnosti v imunohistochemických nálezech při úrazových a hypoxických změnách CNS. Soud. Lék. 46 (3): 34-36, 2001.
 28. Uhlík J., Konrádová V., Vajner L., Zocová J.: Effects of epinephrine administration on epithelial ultrastructure of terminal bronchioles in rabbits. Acta Vet. Brno 69 (4): 261-266, 2001
 29. Vajner L., Vortel V., Sýkorová B., Brejcha A., Zocová J.: Helicobacter gastritis in Beagle dogs. Review of 33 cases in a breeding colony. Eur. J. Vet. Pathol. 6 (2(: 49-55, 2001.
 30. Vajner L., Konrádová V., Uhlík J., Zocová J., Tůma S.: Vliv intratracheální aplikace iomeprolu na zastoupení glykokonjugátů v sekretu pohárkových buněk dýchacích cest. Čes. radiol. 55 (2): 105-108, 2001.
 31. Vajner L., Konrádová V., Uhlík J., Zocová J.: Mucin histochemistry of tracheal goblet cells after oral administration of ambroxol. Acta Vet. Brno 70 (1): 9-13, 2001.
 32. Vajner L., Vortel V., Brejcha A.: The expression of sialylated molekules in parafollicular cell hyperplasia of the canine thyroid gland. Vet. Med.-Czech 46 (3): 70-74, 2001.
 33. Vajner L., Konrádová V., Uhlík J., Zocová J.: The effect of oral administration of salbutamol on the glycoconjugate composition in goblet cells of the tracheal epithelium in rabbits. Vet.Med.-Czech 46 (3): 65-69, 2001.
 34. Vajner L., Uhlík J., Konrádová V., Zocová J.: The effect of adrenergic stimulation on the glycoconjugate composition in goblet cells of the tracheal epithelium in rabbits. Biologia Bratislava 26 (3): 309-314, 2001.
 35. Veselka J., Tesař D., Urbanová T., Honěk T., Tůma S., Neuwirth J.: Katetrizační léčba akutního infarktu myokardu: zhodnocení 100 konsekutivních pacientů. Čs. Radiologie 55 (3): 174-178, 2001.
 36. Veselka J., Tesař D., Urbanová T., Telekes P., Honěk T., Neuwirth J.: Perkutánní transluminální septální myokardiální ablace v léčbě hypertrofické obstrukční kardiomyopatie: krátkodobé sledování. Vnitřní lékařství 47 (7): 437-443, 2001.
 37. Veselka J., Tesař D., Urbanová T., Honěk T., Aschermann M., Neuwirth J.: Early and late outcomes of direct stenting: a single-center, prospective, observation, clinical and angiographic study. Applied Cardiopulmonary Pathophysiology, submitted 2001.
 38. Vízek M., Bonora M.: Ventilation, EELV and diaphragmatic activity in rats during chronic normobaric hypoxia. Resp. Physiol. 128: 147-159, 2001.

Abstrakta

 1. Adamcová M., Pelouch V., Kukačka J.: Regulatory proteins in cardiac muscle of children with congenital heart diseases. J.Mol. Cell Cardiol. 33: A1, 2001.
 2. Baňasová A., Bíbová J., Hampl V.: Pulmonary vasoconstriction - induced nitric oxide (NO) synthesis depends on calcium release from endoplasmic reticulum (ER). Physiol. Res., 2001 in press.
 3. Baňasová A., Bíbová J., Hampl V.: Sarcoplasmic reticulum calcium pump participates in the mechanism of hypoxic pulmonary vasoconstriction. Physiol. Res. 50: P1, 2001.
 4. Bíbová J., Hampl V.: Hypoxic fetoplacental vasoconstriction is mediated by reduced activity of potassium channels. Physiol. Res. 2001 v tisku.
 5. Bíbová J., Herget J., Hampl V.: The role of inducuble nitric oxide synthase in the mechanism of chronic hypoxic pulmonary hypertension. Physiol. Res. 2001 v tisku.
 6. Bouška I., Toupalík P.: Nachweis von Metallproteinasen im Lungengewebe plötzlich verstorbener Säuglinge. Rechtsmedizin 11, 3-4, 183, 2001.
 7. Černý M., Zoban P.: Současný pohled na význam erytropoetinu pro neonatologickou praxi. Abstrakta XIX. Neonatologických dnů, Srní, říjen 2001. Neonatol. Listy 7: 3, 74, 2001.
 8. Fišárková B., Vytášek R., Vízek M., Černý M., Wilhelm J., Zoban P.: Hladiny 3-nietrotyrosinu v pupečníkové krvi donošených novorozenců. Abstrakta XIX. Neonatologických dnů, Srní, říjen 2001. Neonatol. Listy 7: 3, 129: 2001.
 9. Hampl V., Bíbová J., Herget J.: Long term effects of perinatal hypoxia on the pulmonary circulation. FASEB J. 15: A816, 2001
 10. Herget J., Novotná J., Wilhelm J., Hampl V.: Hypoxická plicní hypertenze: intzerakce pozitivních a negativních působení. Cor Vasa 43: 23, 2001.
 11. Herget J., Vytášek R., Baňasová A., Bíbová J., Hampl V., Fišárková B.: Hypercapnia inhibits hypoxic pulmonary hypertension in rats. Physiol.Res. 50: P7, 2001.
 12. Konrádová V., Vajner L., Uhlík J., Zocová J.: Tracheal epithelium after inhalations of mineral water and saline. Alergie 3, Suppl. 1: 118, 2001.
 13. Konrádová V., Vajner L., Uhlík J., Zocová J.: Srovnání účinku aerosolu minerální vody a fyziologického roztoku na epitel trachey. Nové poznatky v morfologii. 39. kongres Slovenskej anatomickej spoločnosti, Martin, 4.-6.7.2001, str. 100-101.
 14. Konrádová V., Vajner L., Uhlík J., Zocová J.: Ultrastruktura epitelu trachey po opakovaných inhalacích minerální vody. kongres Slovenskej anatomickej spoločnosti, Martin, 4.-6.7.2001, str. 102-103.
 15. Konrádová V., Uhlík J., Vajner L., Zocová J.: Ultrastructure of tracheal epithelium in rabbits exposed to normobaric hypoxia. III. moravský morfologický den. Sborník abstrakt. Brno, 19.9.2001, str. 19
 16. Lisý J., Tůma S., Belšan T., Tax P.: MRI of congenital heart discases in children. Eur. Radiol., S1 to vol. 11 (2): 442, 2001.
 17. Maxová H., Vízek M.: Hypercapnia did not affect the increase of lung functional residual capacity in chronically hypoxic rats. Physiol. Res. 50: P18, 2001.
 18. Moravová A., Czaková G., Srbová M., Shwippelová Z., Wilhelm J.: Changes in vitamin E concentration in eye lens after exposure to glycoxidation ex vivo. Physiol. Res. 50: P19, 2001.
 19. Neuwirth J., Čumlivská E., Kabíčková E., Starý J.: Imaging of pulmonary complications of bone marrow transplantation. Alergie 3 (S1): 23, 2001.
 20. Neuwirth J., Brasch R.: Imaging of the paediatric respiratory tract (indications and interpretation of the results). International Pediatric Respiratory and Allergy Congress, 1.-4.4.2000.
 21. Novotná J., Herget J.: Small collagen cleavage fragments present in peripheral pulmonary arteries (PPA) of rats exposed to 4 days hypoxia disappear in chronic hypoxic exposure. Physiol. Res. 50: P21, 2001.
 22. Pelouch V., Vornanen M.: Cold-acclimation (CA) of the fish myocardium is associated with protein remodeling in both atrial and ventricular musculature. Physiol. Res. 50: P22, 2001.
 23. Pelouch V., Milerová M., Škovránek J., Hučín B., Adamcová M.: Protein profile of myocardium in children with congenital heart diasease. J.Mol. Cell Cardiol. 33: A92, 2001.
 24. Popelová J., Telekes P., Dostálová P.: Echocardiographic findings 30 years after coarctation of aorta repair. Symposium Echocardiography today and tomorrow, St. Wolfgang, Rakousko, červen 2001.
 25. Popelová J., Telekes P.: Pulsní tkáňová dopplerovská echokardiografie trikuspidálního anulu u dospělých s vrozenou srdeční vadou. Sborník abstrakt Echodny, str. 22, 2001.
 26. Povýšil C., Povýšilová V.: Určení rozsahu apoptózy při použití monoklonální protilátky M30 ve fetálním střevě s výskytem mekoninových tělísek. Biomedical Papers 145 (1): 42-43, 2001.
 27. Šprongl L., Černý M.: Reference values of IL-6, IL-8 and IL-2R in newborn plasma. Abstracts of VIII. International Congress on Pediatric Laboratory Medicine. Innovations for the 21st Century, Cairo, March 2001.
 28. Tesař D., Veselka J., Urbanová T., Neuwirth J.: Intrakoronární ultrazvuk. Věšínův motolský den, 3.5.2001, FNM, Praha 5.
 29. Tomášová H., Novotná J., Herget J.: Mechanism of inhibition of lung collagenolytic activity by Batimastat. Sborník 77. Fyziologických dnů, České Budějovice 7.-9.2.2001, str. 72.
 30. Tomášová H., Zemková D., Bartošová J., Skalická V., Stachová I., Macek M. Jr., Vávrová V.: Stool proteolytic enzymes: correlation to the clinical status in Czech patients. Book of abstracts str. 134. 24. European Cystic Fibrosis Conference, 6.-9.6.2001, Vienna, Austria.
 31. Tomášová H., Zemková D., Koudová M., Krebsová A., Macek M. Jr. Vávrová V.: Stool elastase 1 in Czech cystic fibrosis patients: Correlation with the CFTR genotype.Book of abstracts str. 135. 24. European Cystic Fibrosis Conference, 6.-9-6.2001, Vienna, Austria.
 32. Uhlík J., Konrádová V., Vajner L., Zocová J.: Ultrastruktura epitelu terminálních bronhciolů po intravenózní aplikaci aminophyllinu. kongres Slovenskej anatomickej spoločnosti, Martin, 4.-6.7.2001, str. 198-199.
 33. Uhlík J., Konrádová V., Vajner L., Zocová J.: Ultrastructure of the epithelium of terminal bronchioles after inhalation of mineral water aerosol. III. moravský morfologický den. Sborník abstrakt. Brno, 19.9.2001, str. 40.
 34. Uhlík J.: Vliv intravenózní aplikace aminophyllinu na ultrastrukturu epitelu terminálních bronchiolů. Sborník abstrakt Studentské vědecké konference UK 2.LF Praha, 30.3.2001.
 35. Vajner L., Konrádová V., Uhlík J., Zocová J.: Comparison of the effect of inhaled aerosols of mineral water and saline on the glycoconjugate composition in tracheal goblet cells. III. moravský morfologický den. Sborník abstrakt. Brno, 19.9.2001, str. 42.
 36. Vajner L., Herget J., Uhlík J., Konrádová V.: MMP-13 production by rat pulmonary mast cells in pulmonary hypertension. Biomedical Papers 145 (1): 48, 2001.
 37. Vajner L., Konrádová V., Uhlík J., Zocová J.: Vliv dvou intravenózně podaných metylxantinových přípravků na složení glykokonjugátů v sekretu pohárkových buněk tracheálního epitelu králíků. kongres Slovenskej anatomickej spoločnosti, Martin, 4.-6.7.2001, str. 200-201.
 38. Vaňková M., Herget J.: Hypercapnia prevents blunting of PGF2a vasoconstriction in rat pulmonary arteries induced by five days of hypoxia. Physiol. Res. 50: P32, 2001.
 39. Veselá A., Herget J., Wilhelm J.: The levels of lipid peroxidation products in red cells of rats exposed to hypoxia and to hypoxia with hypercapnia. Physiol. Res. 50: P32, 2001
 40. Wilhelm J., Vaňková M., Maxová H., Šišková A., Czaková G., Moravová A.: Assay of hydrogen peroxide at different organizational levels: whole body, organ, subcellular. The FEBS Journal EJB 268 (Suppl. 1): 84, 2001
 41. Zoban P.: Neonatální péče a morbidita a neurosenzorická postižení dětí s velmi nízkou porodní váhou. Abstrakta XIX. Neonatologických dnů, Srní, říjen 2001. Neonatol. Listy 7: 3, 74, 2001.

Řešení v roce 2000