[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka] | [PhD program] | [Výzkum] |
[WWW odkazy] | [Váš názor na tyto stránky] | [English version]


VÝUKA

Ústav fyziologie Druhé lékařské fakulty University Karlovy zajišťuje výuku fyziologie na pregraduální a postgraduální úrovni.

PREGRADUÁLNÍ VÝUKA: Fysiologie pro druhý ročník šestiletého studia lékařstvíPlán výuky, poznámky k přednáškám a praktikům, témata na semináře

Další stránky v sekci o výuce:

Podmínky zápočtu a pravidla kreditního systému

Každý student musí za zimní semestr získat celkem 21 kreditů:

 • za účast na praktiku vždy 1 kredit (za semestr celkem 12 praktik či seminářů)
 • prezentaci jednoho či více zvolených témat v průběhu seminářů
 • aktivitu při diskusích, které jsou součástí prezentací témat
 • dobrý výsledek při kontrolních testech
 • ZDE jsou uvedeny některé prezentace z minulosti

V případě, že některý seminář danému kruhu odpadá (děkanský či rektorský den, státní svátek aj.), počet kreditů se úměrně snižuje.

Zároveň platí:

 • vyžadujeme povinnou účast na 2/3 praktik (tedy na 8)
 • každý student musí zpracovat alespoň 1 téma za semestr (není možné získat všechny kredity za diskusi a testy)
 • každý student musí z celkového počtu 21 kreditů  získat alespoň 5 kreditů za diskusi a testy
 • na jednom praktiku je kredity hodnoceno u 1 studenta pouze 1 téma

Komu budou na konci semestru chybět méně než 2 kredity, zpracuje samostatně téma dle zadání lektora; kdo bude mít 19 kreditů a méně, bude na konci semestru ve stanoveném termínu na zápočet přezkoušen.

Podmínky pro připuštění k závěrečné zkoušce z fyziologie

 • zápočty za oba semestry
 • úspěšné absolvování (alespoň na 80%) počítačového testu. Testové otázky jsou v průběhu roku volně dostupné v počítačové učebně ústavu fyziologie.

Pravidla posuzování prezentací:
* dobře zpracované téma má být:

 • přehledné a zaměřené na fyziologicky podstatné mechanismy
 • srozumitelně strukturované a přednesené
 • doplněné názornými schématy příp. obrázky
 • není třeba prezentací pokrýt celou šíři zadaného tématu, často je vhodnější popsat např. klíčové fyziologické regulační mechanismy
 • stimulující diskusi
 • dobře rozložené do povolených 10 minut

* referáty posuzujeme ve 3 oblastech (hodnocení 0 – 5 kreditů):

 • obsah, faktické zpracování  (0 – 2 kredity)
 • formální stránka prezentace – (0 – 1 kredit)
 • shrnutí + diskuse (0 – 2 kredity)

Kontrolní testy
V průběhu zimního semestru studenti absolvují 2 kontrolní testy:

 1. Srdce a cirkulace (v týdnu od 19.11. do 23. 11. 2012)
 2. Krev a dýchání (v týdnu od  7. do 11. 1. 2013)
Každý test bude obsahovat 5 otázek s volnou tvorbou odpovědi či multiple choice s vyhodnocením:
 • 5 správných odpovědí = 2 kredity
 • 4 správné odpovědi = 1 kredit
 • 0-3 správné odpovědi = 0 kreditů

[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka] | [PhD program] | [Výzkum] |
[WWW odkazy] | [Váš názor na tyto stránky] | [English version]