[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka] | [PhD program] | [Výzkum] |
[WWW odkazy] | [Váš názor na tyto stránky] | [English version]


VÝUKA

Ústav fyziologie Druhé lékařské fakulty University Karlovy zajišťuje výuku fyziologie na pregraduální a postgraduální úrovni.

PREGRADUÁLNÍ VÝUKA: Fysiologie pro druhý ročník šestiletého studia lékařstvíPlán výuky, poznámky k přednáškám a praktikům, témata na semináře

Další stránky v sekci o výuce:

Podmínky zápočtu a pravidla kreditního systému

Každý student musí za semestr získat celkem 20 kreditů:

 • za účast na praktiku vždy 1 kredit (za semestr celkem 11 praktik či seminářů)
 • prezentaci jednoho či více zvolených témat v průběhu seminářů
 • aktivitu při diskusích, které jsou součástí prezentací témat
 • dobrý výsledek při kontrolních testech
 • ZDE jsou uvedeny některé prezentace z minulosti

V případě, že některý seminář danému kruhu odpadá (děkanský či rektorský den, státní svátek aj.), počet kreditů se úměrně snižuje.

Zároveň platí:

 • vyžadujeme povinnou účast na 2/3 praktik (tedy na 8)
 • každý student musí zpracovat alespoň 1 téma za semestr (není možné získat všechny kredity za diskusi a testy)
 • každý student musí z celkového počtu 20 kreditů  získat alespoň 5 kreditů za diskusi a testy
 • na jednom praktiku je kredity hodnoceno u 1 studenta pouze 1 téma

Komu budou na konci semestru chybět méně než 2 kredity, zpracuje samostatně téma dle zadání lektora; kdo bude mít 19 kreditů a méně, bude na konci semestru ve stanoveném termínu na zápočet přezkoušen.

Podmínky pro připuštění k závěrečné zkoušce z fyziologie

 • zápočty za oba semestry

Pravidla posuzování prezentací:
* dobře zpracované téma má být:

 • přehledné a zaměřené na fyziologicky podstatné mechanismy
 • srozumitelně strukturované a přednesené
 • doplněné názornými schématy příp. obrázky
 • není třeba prezentací pokrýt celou šíři zadaného tématu, často je vhodnější popsat např. klíčové fyziologické regulační mechanismy
 • stimulující diskusi
 • dobře rozložené do povolených 10 minut

* referáty posuzujeme ve 3 oblastech (hodnocení 0 – 5 kreditů):

 • obsah, faktické zpracování  (0 – 2 kredity)
 • formální stránka prezentace – (0 – 1 kredit)
 • shrnutí + diskuse (0 – 2 kredity)

Kontrolní testy
V průběhu semestru studenti absolvují 6 kontrolních testů:


[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka] | [PhD program] | [Výzkum] |
[WWW odkazy] | [Váš názor na tyto stránky] | [English version]