Laboratoř měření oxidu dusnatého (NO) chemiluminescenční metodou
Ústav fysiologie, UK 2.LF
Plzeňská 130/221, Praha 5-Motol

Oxid dusnatý (NO) je významnou biologickou signální molekulou (i když je to jednoduchoučká molekula, tradičně spadající spíše do sféry anorganické chemie). V mírně vyšších koncentracích je NO toxický, zejména v kombinaci se superoxidem (O2-). NO se podílí na funkci a patologii prakticky všech orgánových systémů. Jeho přesné stanovení je proto v mnoha experimentech klíčové. Přitom není triviální vzhledem k labilitě NO na vzduchu či v biologických systémech.

"Zlatým standardem" měření NO je chemiluminescenční metoda1. Při ní se plynný NO ze vzorku mísí s ozónem (O3) (generovaným v přístroji) za vzniku NO2, z části v excitovaném stavu (NO2*) (NO + O3 -> NO2* + O2). Při návratu do základního stavu se uvolňuje foton, který se detekuje fotonásobičem. Množství fotonu je přímo úměrné množství NO.

Metodu je také možné použít pro stanovení v kapalných vzorcích "stržením" NO z roztoku proudem inertního plynu. Protože NO podléhá za běžných podmínek velmi rychle oxidaci, používá se často také analýza jeho oxidačních produktů (ve vodných roztocích zejména nitrity, NO2-, a za přítomnosti hemoproteinů - např. v krvi - též nitrátů NO3-). Někdy se tyto produkty souhrnně označují NOx. K jejich konverzi na NO, detekovatelný chemiluminescenčním analyzátorem, se používají silná redukční činidla, případně za vysoké teploty a nízkého pH1. K tomu je možné použít zmrazený vzorek, i když doba zmrazení může být nejvýše několik dní. Naše laboratoř tyto postupy běžně používá. Cytotoxické efekty NO jsou do značné míry zprostředkovány extrémně rychlou reakcí se superoxidem za vzniku peroxynitritu (ONNO-). Působení ONNO- na tkáně lze kvantifikovat imunoesejem nitrotyrosynu (produkt nitrace proteinů peroxynitritem).

Pracoviště je vybaveno chemiluminescenčním analyzátorem NO Sievers NOA 280i s příslušenstvím pro měření v plynných i kapalných vzorcích i pro měření NOx. Měření lze doplnit i stanovením nitrotyrosinu.

Kontakt:
RNDr. Dana Miková
Ústav fysiologie, UK 2.LF
Plzeňská 130/221, Praha 5-Motol
tel. 257 296 242
e-mail: dana.mikova@lfmotol.cuni.cz


_______________________________________________________________________
Reference:
1Hampl V., Walters C.L., Archer S.L.:
Determination of nitric oxide by the chemiluminescence reaction with ozone.
In: Methods in Nitric Oxide Research, edited by Feelisch M., Stamler J.S., str. 310-318. Wiley, Chichester, 1996