TRANSPORT O2 A CO2 KRVÍ

Prof. MUDr. Jan Herget, DrSc

Ústav fysiologie 2. lékařské fakulty University KarlovySpotřeba kyslíku (VO2) u dospělého zdravého jedince je zhruba 250 ml/min (STPD). Toto množství kyslíku se dostane do periferních tkání cirkulující krví. Obdobně se ekvivalentní množství CO2 musí krví transportovat z periferních tkání do plic. I zde platí Fickův princip (viz měření minutového objemu srdečního):
VO2 = MV x (CaO2 - CvO2)

kde MV je minutový objem srdeční, CaO2 je koncentrace O2 v arteriální krvi a CvO2 je koncentrace kyslíku v krvi venózní. Minutový objem srdeční v klidu je přibližně 5 l / min, tedy je-li spotřeba kyslíku 250 ml / min pak 1 l krve musí přetransportovat 50 ml O2 za minutu. Arteriální krev však obsahuje podstatně více kyslíku než je tato minimální hodnota. Kyslík v krvi se vyskytuje ve dvou formách:

Kyslíková kapacita krve

U zdravého dospělého člověka 34% váhy erytrocytů zaujímá hemoglobin. Hematokrit je objem erytrocytů vyjádřený v procentech celkového objemu krve. Jeho hodnota je zhruba 46% (ml erytrocytů / ml krve, vyjádřeno v %). Tedy je-li zhruba 34% váhy erytrocytů hemoglobin a je-li 46% erytrocytů v krvi, pak platí, že v litru krve je 0.34 .0.45 .1000 (ml/l) = 156 g hemoglobinu. Jedna molekula Hb se váže se 4 molekulami kyslíku (viz chemie) a tak vzniká HbO2. Teoreticky tedy 1 g Hb může vázat 1.39 ml (STPD) kyslíku, prakticky však určitá část Hb existuje jako methemoglobin, sulfhemoglobin a carboxyhemoglobin a tyto nejsou schopné vázat kyslík. Tedy hodnota 1.3 (STPD) ml O2 je asi reálná hodnota množství kyslíku, který se může vázat na jeden gram hemoglobinu.

Je-li 156 g Hb/l krve a váže-li 1 g Hb 1.3 ml kyslíku pak platí: 156 . 1.3 = 204 ml O2/l krve.

K tomu je nutno přičíst množství, které je fyzikálně rozpuštěné (8.5 ml O2/l krve). Tedy hodnota O2 dodaná při normálním minutovém výdeji srdečním celkově přesahuje množství kyslíku, které utilizují periferní tkáně. Je ale nereálné, že by se při metabolismu využíval veškerý kyslík obsažený v krvi. Jeho uvolnění z krve závisí na parciálním tlaku kyslíku. Čím je parciální tlak kyslíku v okolní tkáni nižší, tím víc kyslíku se uvolní z hemoglobinu do plazmy a pak difunduje podle koncentračního gradientu do periferních tkání.

Disociační křivka hemoglobinu

Množství kyslíku, které se váže na hemoglobin není lineárně závislé na koncentraci kyslíku v roztoku (na parciálním tlaku kyslíku, PaO2) (obr. 1). Jak řečeno výše, maximálně se může navázat 204 ml O2/l krve při plné saturaci he-moglobinu (PO2 = 100 torr a výše). Dále se O2 pouze rozpouští v plazmě podle již ukázané závislosti.

Obr. 1:

Disociacni krivka Hb

Nejdůležitější vlastnosti disociační křivky Hb vycházejí ze struktury molekuly hemoglobinu. Hemoglobin je složen ze 4 podjednotek, každá obsahuje hemovou skupinu spojenou s polypeptidovým řetězcem. Alosterické interakce mezi těmito čtyřmi subjednotkami působí charakteristickou sigmoideální závislost vazby kyslíku na hemoglobin v závislosti na PO2. Afinita deoxyhemoglobinu (nízké PO2) je malá, zatímco afinita hemoglobinu, který má již navázány 3 molekuly kyslíku je vysoká. Tyto rozdíly v afinitě Hb ke kyslíku při nízkém a vysokém PO2 mají důležité důsledky.
  1. Je usnadňována vazba O2 na Hb v plicních kapilárách (vazba poslední, čtvrté molekuly O2 na hemoglobin, je rychlá).

  2. Snížení afinity ke kyslíku při nízké koncentraci kyslíku usnadňuje uvolnění kyslíku z hemoglobinu v periferních kapilárách. Jak se kyslík uvolňuje z hemoglobinu, afinita hemoglobinu ke kyslíku se snižuje a to umožňuje další a snadnější uvolňování kyslíku z hemoglobinu (srovnejte A a B na obr. 2, který ukazuje kolik ml kyslíku se uvolní ze 100 ml krve při snížení pO2 ze 100 na 90 torr (A) a ze 50 na 40 torr (B).

Obr. 2:

Disociacni krivka Hb

A << B


Faktory ovlivňující disociační křivku hemoglobinu (afinitu Hb k O2)

Obr. 3:


A. teplota

Zvýšení teploty posunuje disociační křivku doprava, tedy snižuje afinitu hemoglobinu ke kyslíku. Snížení teploty působí opačně.

B. H+ a CO2 (Bohrův efekt)

Změna PCO2 ovlivní disociační křivku podstatně. Zvýšení PCO2 z 10 na 40 torr ztrojnásobí množství kyslíku uvolněného z hemoglobinu při PO2 = 40 torr.

Výsledkem je známá reakce

H2O + CO2 = H2CO3 = H+ + HCO3-

Působení zvýšené koncentrace CO2 svázáno s příslušnou změnou pH krve (při zvýšení pCO2 se pH sníží). Oxyhemoglobin je silnější kyselinou než deoxyhemoglobin. Tedy zvýšení koncentrace H+ (pokles pH) bude působit zvýšení vazby H+ na Hb a snížení afinity ke kyslíku.

HbO2 +H+ = HbH + O2

Bohrův efekt má důležitý fysiologický význam. Disociační křivka kyslíku se posune doprava ve tkáních s vyšším PCO2. Tento posun bude usnadňovat uvolnění O2 do tkáně a akcentovat výhodu strmé části disociační křivky při nižších PO2.

C. 2,3-DPG

2,3 - DPG je "vedlejší produkt" metabolismu glukózy v erytrocytech. Je to, mimo hemoglobinu, hlavní aniont erytrocytů, který špatně prochází buněčnou membránou. Molekula 2,3 - DPG se může vázat na jednu molekulu tetramerického (4 molekuly) deoxy - hemoglobinu a tedy bude stabilizovat deoxy formu hemoglobinu na úkor oxyhemoglobinu. Vzhledem k tomu, že koncentrace 2,3 - DPG v erytrocytech je vysoká, další její zvýšení bude nejen působit zvýšení vazby 2,3 - DPG na Hb, ale i stabilizace deoxy Hb a snížení afinity Hb ke kyslíku. Tedy jeho snazší uvolňování kyslíku. Zdá se, že účinek 2,3 - DPG je zprostředkován změnou pH v erythrocytech. Zvýšení koncentrace neprostupných aniontů (2,3 - DPG) působí cestou Donnanovy rovnováhy zvýšení koncentrace prostupných aniontů v buňce (H+).

D. Kysličník uhelnatý

Kysličník uhelnatý se pravděpodobně váže na hemoglobin stejným způsobem jako kyslík s tím rozdílem, že jeho afinita k Hb je 280x vyšší. Příčinou je podstatně pomalejší uvolňování CO z Hb, než uvolňování O2. Tedy CO stabilizuje oxy - formu hemoglobinu a uvolnění kyslíku ve tkáních je znemožněno. Těžcí kuřáci mají až 50% hemoglobinu ve formě karboxy-hemoglobinu. To působí výrazný posun disociační křivky Hb doleva.

Transport kysličníku uhličitého

Se spotřebou kyslíku v periferních tkáních je svázána produkce CO2. CO2 difunduje z buněk do krve, je transportován krví a vylučován ventilací plic. Mezi transportem CO2 a O2 jsou reciproční vztahy. Kvantitativní poměr množství spotřebovaného kyslíku a vyloučeného CO2 vyjadřuje respirační kvocient (RQ)

  ml (STPD) produkovaného CO2
RQ =

  ml (STPD) spotřebovaného O2

U zdravého člověka v klidu je produkováno přibližně 200 ml (STPD)/min CO2 a RQ je tedy přibližně 200/250 = 0,8. Je-li klidový minutový výdej srdeční 5 l/min, pak je krví transportováno ve venózní krvi přibližně 40 ml CO2/l krve do plic a zde je ventilací vyloučeno. Kdyby se CO2 transportoval pouze rozpuštěný v plazmě, musela by být arterioveózní diference PCO2 55 torr (40 ml/(1000 x0,55) = 0,073 Atm, t.j. 0,073 x760 = 55 torr, kde 0,55 je koeficient rozpustnosti CO2 v krvi).

CO2 reaguje s vodou na H2CO3, která disociuje na H+ a HCO3-. Z toho vyplývají následující problémy:

  1. transport CO2, který by byl závislý pouze na fyzikální rozpustnosti CO2 bude působit velké změny pH krve
  2. mnohem závažnější je však skutečnost, že hydratace CO2 a dehydratace H2CO3 je v krvi poměrně pomalý proces, který je neschopen uvolnit dostatečné množství CO2 při jednom průchodu krve plicními kapilárami.

Tedy přestože rozpustnost CO2 v krvi je veliká (více než 20x vyšší než rozpustnost O2) jsou nutné specializované mechanismy pro transport CO2 z tkání do plic. Tyto jsou znázorněny na obr. 4 a klíčovým mechanismem je působení karboanhydrázy v erytrocytech, která reakci značně zrychluje.

Výhody systému transportu CO2 na obr. 4.

  1. Transport je dostatečně rychlý, takže může dojít k úplné výměně při průchodu systémovou či plicní kapilárou.
  2. 2. Všechny reakce mají opačný směr v plicích. PCO2 přímo určuje směr reakce.
  3. HCO3- se pohybuje směrem z červených krvinek do plazmy, protože jeho produkce porušuje Donnanovu rovnováhu, kdy množství aniontů v buňce / množství aniontů mimo buňku musí být méně než l (viz chemie). Chloridy se pak pohybují směrem do erytrocytů tak, aby byla zachována elektroneutra-lita. Tím se zvyšuje osmolarita v erytrocytech a důsledkem je transport H2O do červených krvinek. Ty tím zvětšují svůj objem a hematokrit venózní krve je větší než krve arteriál-ní.
  4. Většina CO2 je transportována v plazmě ve formě HCO3-, který byl rychle produkován v erytrocytech díky enzy-matické aktivitě karboanhydrázy.

Obr. 4:

 

Kvantitativní aspekty transportu CO2

Rozložení frakcí CO2 v arteriální krvi zdravého člověka je znázorněno v následující tabulce, která ukazuje absolutní obsah různých forem CO2 v plazmě a v erytrocytech na 1 litr za předpokladu, že hematokrit je 45%, v krvi je 150 g hemoglobinu/1 l krve a kyslíková extrakce je 50 ml (STPD)/1 l krve (250 ml spotřeby kyslíku/5 l minutového objemu krve), při RQ = 0.8.

 

arteriání

venózní

a-v diference

%transportovaného

co2

PLAZMA

pH

7.4

7.37

 

PCO2

40

46

CO2rozp. (mM/l)

0.7

0.8

0.1

5

HCO3- (mM/l)

13.8

14.8

1.0

56

Vazba na bílkoviny (mM)

0.2

0.2

0

0

ERYTHROCYTY

CO2 (mM/l)

0.5

0.55

0.05

3

HCO3- (mM/l)

6.0

6.5

0.5

28

Vazba na bílkoviny (mM/l)

0.8

0.95

0.15

8

CELKEM (mM/l)

22

23.8

1.8

100
Kyslík se transportuje převážně vazbou na hemoglobin. Charakter disociační křivky hemoglobinu a působení dalších faktorů na její tvar usnadňuje vazbu kyslíku na hemoglobin v plicích a jeho uvolnění v periferních tkáních. CO2 se transportuje převážně ve formě HCO3-. Snadnou vazbou CO2 ve tkáních a snadné uvolnění CO2 v plicích facilituje aktivita erytrocytální karboanhydrázy.