11. Patofyziologie plicního oběhu

Václav Hampl, Jan Herget

Ústav fyziologie, Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta

Ukázka ze skript Patologická fyziologie srdce a cév, která jsme pomáhali dát dohromady v rámci Centra experimentálního výzkumu chorob srdce a cév a která v prosinci 2003 vydalo nakladatelství UK Karolinum.

Plíce zásobují prostřednictvím krve kyslíkem všechny ostatní orgány. Proto mají z hlediska krevního oběhu zvláštní postavení. Zatímco každý ze systémových orgánů přijímá větší nebo menší část srdečního výdeje, plícemi musí protékat srdeční výdej prakticky celý. Systémová mikrocirkulace je obklopená poměrně pevnou, prakticky nestlačitelnou tkání, a to brání přílišnému roztažení či popraskání cévní stěny působením intravaskulárního tlaku. Naproti tomu v plicích jsou periferní cévy, účastnící se výměny plynů (a tedy nutně tenkostěnné) bezprostředně obklopeny stlačitelným vzduchem, který oporu proti působení intravaskulárního tlaku neposkytuje. Proto je velmi důležité, aby byl intravaskulární tlak v plicní cirkulaci nízký. Vysoký průtok plicním oběhem (tj. celý srdeční výdej) při nízkém tlaku je umožněn velmi nízkým cévním odporem (Tabulka 11.1). Ten je důsledkem jednak velmi odlišné morfologické stavby plicních cév, jednak absence bazálního tonu (který je charakteristický pro cévy velkého oběhu).

Tabulka 11. 1: Vybrané číselné údaje o plicní cirkulaci

Průtok plicní cirkulací (~srdeční výdej)

4 - 8 l/min

Tlak v plícnici (Ppa)

25/8 mmHg (střední 13 - 16 mmHg)

Tlak v levé síni

1 - 5 mmHg

Tlak v zaklínění

~5 - 8 mmHg

Plicní cévní odpor

~ 1.5 – 2 mmHg/l/min na m2 povrchu těla

Hranice plicní hypertenze

Střední Ppa nad 20 mmHg

Objem krve v plicích

~450 ml (9% celkového objemu krve)


Specifika funkce a stavby plicního oběhu ve srovnání se zbytkem cirkulace mají za následek také odlišné poruchy a jejich mechanismy. Vzhledem ke klíčové úloze plicních cév v zásobování organismu kyslíkem jsou jejich poruchy pro pacienta obvykle velmi závažné.

 

11.1.  Funkční morfologie plicního oběhu

Plicní cévy přispívají k nízkému hemodynamickému odporu už tím, že jsou krátké. Odpor, jak je známo z Poiseuillova zákona, je funkcí délky.

Cévy prekapilární části plicního oběhu se stavbou značně liší od systémových prekapilárních cév: při podobném vnějším průměru mají totiž podstatně tenčí stěnu. U větších plicních tepen je stěna tvořena nejvýše jednou tenkou vrstvou hladké svaloviny, sevřenou mezi adventicií na vnější straně a subendoteliální elastickou laminou na straně vnitřní. S postupem cévy do periferie se svalovina stává neúplnou v tom smyslu, že neobklopuje celý obvod cévy. Blíže kapilárám i tato částečná muskularizace mizí a nejméně 90 % prekapilárních plicních arteriol zdravého člověka vůbec nemá rozeznatelnou hladkou svalovinu (i když v pojivu, tvořícím cévní stěnu, jsou volně roztroušeny tzv. intermediální buňky a pericyty, schopné určité míry kontrakce). Díky této stavbě je plicní vaskulatura velmi poddajná a má nízký hemodynamický odpor.

 

1.2. Plicní hemodynamika

1.2.1 Mechanické vlivy

Vliv mechanických sil působících na plicní cévy má oproti velkému oběhu některá specifika, související s umístěním nízkotlakých cév v uzavřeném hrudníku s kolísajícím objemem a tlakem.

Změny objemu plic

Natažení alveolárních sept při zvětšení objemu plic (při vdechu) vede k protažení a tím k pasivnímu zúžení cév, které v nich probíhají. Větší délka a menší průsvit vedou ke zvýšení hemodynamického odporu těchto tzv. alveolárních cév. Část plicních cév se nachází v "rozích", kde se stýká několik alveolárních sept. Tyto tzv. extraalveolární cévy jsou napojeny na pojivovou strukturu plicní tkáně v protichůdných směrech, takže její distenze při vdechu je roztahuje. Jejich hemodynamický odpor proto při nádechu klesá (Obr. 11.1).

 

Obr. 11.1: Vliv roztažení plic na alveolární a extraalveolární cévy. Na schématu  je vlevo alveolus při nízkém objemu plic a vpravo při zvýšení objemu plic. Alveolární cévy v alveolárních septech se při expanzi alveolů prodlužují (to na obrázku není vidět) a oplošťují – jejich odpor roste. Extraalveolární cévy jsou v místech, kde se několik sept stýká. Tah za septa při zvětšení objemu plic tyto cévy roztahuje a tím zmenšuje jejich odpor.

 

 

Alveolární tlak

Je-li alveolární tlak vyšší než tlak intravaskulární (což může ve vzpřímené poloze nastat v nejapikálnější části plic, protože intravaskulární tlak je roven tlaku krve v plícnici (Ppa) mínus hydrostatický tlak krevního sloupce nad úrovní srdce), cévy jsou alveolárním tlakem stlačeny a průtok ustává. Tradiční označení pro tuto situaci je zóna 1. U zdravého člověka bývá průtok zcela zastaven nejvýše po část srdečního cyklu, protože během systoly intravaskulární tlak obvykle i v nejhořejší části plic poněkud převýší tlak alveolární.

Pokud je alveolární tlak nižší než tlak intravaskulární, avšak vyšší než tlak v plicních žilách, není průtok příslušnou částí plic úměrný rozdílu mezi Ppa a plicním žilním tlakem, nýbrž rozdílu mezi Ppa a alveolárním tlakem. Tato situace bývá označována jako zóna 2. Teprve když alveolární tlak klesne pod úroveň plicního žilního tlaku, začíná být perfúze závislá na rozdílu Ppa a žilního tlaku a alveolární tlak ztrácí na plicní hemodynamiku vliv. Tato tzv. zóna 3 existuje v klidu pouze v nejspodnější části plic zdravého vzpřímeného člověka. Vleže mají charakter zóny 3 skoro celé plíce, podmínky zóny 1 či 2 lze však nastolit zvýšením alveolárního tlaku (např. Valsalvův manévr, ventilace pozitivním přetlakem). I když je gradient intravaskulárního hydrostatického tlaku velmi logickým vysvětlením stratifikace průtoku krve plicemi, jeho experimentální podpora zatím není dostatečná. 

Tlak v levé předsíni

Existence zóny 2 znamená, že mírné zvýšení tlaku v levé předsíni (např. při mitrálních vadách či při levostranném srdečním selhání) nemusí mít vliv na Ppa. Teprve když tlak v levém atriu převýší tlak alveolární, vede jeho další růst k růstu Ppa.

 

1.2.2. Aktivní řídící mechanismy

Hypoxická plicní vazokonstrikce

Malý oběh se od velkého principiálně liší způsobem regulace. Ve velkém oběhu se průtok krve dělí mezi jednotlivé orgány vazomotorikou, řízenou vegetativním nervovým systémem. V plicním oběhu není meziorgánová distribuce krve možná. V zájmu optimálního okysličení krve je však nezbytné perfundovat přednostně dobře ventilované alveoly a omezit průtok tam, kde je ventilace nedokonalá. Hlavním způsobem regulace plicního oběhu je proto vazokonstrikce, která není vyvolaná nervovým systémem, nýbrž lokálním působením hypoxie (obr. 11.2).

Když je místní přizpůsobení průtoku krve ventilaci z nějakého důvodu narušeno, je výsledkem buď vznik žilní příměsi (při perfúzi nedostatečně ventilovaných částí plic) nebo zvětšení mrtvého prostoru (ventilace nedostatečně perfundovaných oblastí) (Obr. 11.3). Při některých nemocích spolu mohou dokonce oblasti s nízkým a vysokým poměrem ventilace a perfúze sousedit v téže plíci (zvýšení heterogenity poměru ventilace a perfúze). Výsledkem všech poruch poměru ventilace a perfúze je nedostatečné okysličování krve (hypoxémie). Vzhledem k odlišnému charakteru vazby O2 a CO2 v krvi, je vliv nerovnoměrnosti poměru ventilace a perfúze na arteriální PCO2 menší (Obr. 11.3). Může tak v počátečních fázích plicních nemocí vznikat parciální respirační insuficience, což  je hypoxie spojená s normokapnií. Někdy lze dokonce pozorovat i hypokapnii při hypoxií vyvolaném zvýšení plicní ventilace.

Hypoxická plicní vazokonstrikce (HPV) je unikátním rysem plicní cirkulace – cévy ostatních orgánů buď na hypoxii příliš nereagují, nebo (častěji) odpovídají vazodilatací (tím zvyšují dodávku kyslíku do tkáně, která ho má nedostatek). Aby HPV mohla zajišťovat přizpůsobení lokální perfúze úrovni ventilace v dané oblasti plic, je rychlá (Ppa začíná stoupat jen několik sekund po náhlém poklesu PO2), rychle reverzibilní (opět během několika sekund), a její síla je úměrná stupni hypoxie (Obr. 11.4). Účinnost převedení průtoku z hůře do lépe ventilovaných oblastí plic klesá s velikostí hypoventilované části. Je-li hypoxická většina plic, není výsledkem HPV redistribuce průtoku, nýbrž generalizovaný vzestup Ppa. Tímto způsobem HPV významně přispívá k vysokému hemodynamickému odporu v neventilovaných fetálních plicích (díky reverzi HPV může průtok plícemi prudce vzrůst během několika sekund po prvním vdechu).

 


Obr. 11.2: Schéma redistribuce průtoku krve do lépe ventilovaných částí plic. Schéma ukazuje hodnoty PO2 ve dvou sousedících acinech perfundovaných dvěma větvemi plicní mikrocirkulace. Za normální situace (A) jsou oba aciny ventilovány optimálně, PO2 v nich je kolem 100 mmHg a přitékající odkysličená krev (PO2 kolem 40 torr) se v každém z nich okysličí (její PO2 se těsně přiblíží PO2 v alveolech). Je-li však jeden z acinů ventilován nedostatečně (např. obstrukce v případě pravého acinu na panelu B), protékající krev z něho i nadále "odnáší" kyslík, který však není dostatečně doplňován ventilací. PO2 proto klesá posléze až na úroveň, kterou má v krvi do takového acinu přitékající (~40 mmHg). Tato krev se zde pochopitelně nemůže okysličit, a po smísení s krví přitékající z ostatních částí plic snižuje její výsledný PO2. Hypoxická plicní vazokonstrikce (panel C) tento problém minimalizuje tím, že v těch částech plic, kde je omezená ventilace, snižuje i průtok krve (velká šipka na panelu C).
Tím je sníženo množství neokysličené krve, která by po průchodu plícemi snižovala výsledné PO2. Navíc, celkový průtok plícemi (srdeční výdej) zůstává za takovéto situace beze změny, protože je určován faktory mimo plíce. Při zvětšení odporu v jedné (tj. hypoxické) části plic proto musí větší proporce srdečního výdeje protékat tam, kde odpor zvýšený není (tj. tam, kde je ventilace normální a krev se tam může normálně okysličit). Výsledkem je redistribuje krevního průtoku z hůře do lépe ventilovaných částí plic.

 

Přestože vegetativní nervový systém může HPV do jisté míry modulovat, není pro její průběh podstatný. Prakticky normální HPV nacházíme totiž i v denervovaných plicích, např. u pacientů krátce po transplantaci plic. Hlavním místem HPV jsou plicní arterioly, i když určitou schopnost hypoxické vazokonstrikce má většina plicních cév (kromě těch největších: plícnice může při hypoxii slabě relaxovat). Schopnost kontrahovat se při hypoxii je vlastní buňkám plicního cévního hladkého svalu. Spoluúčast jiných buněčných typů tedy není pro HPV nutná, i když in vivo tuto odpověď nezanedbatelně moduluje endotel, krevní buňky, nervové terminály a možná i buňky pojivové tkáně cévní stěny.

 


Obr. 11.3: Poruchy poměru ventilace a perfuze (V/Q) v plicích. Při ideálním V/Q (vpravo nahoře) je perfúze alveolů přizpůsobena jejich ventilaci a okysličování krve je tedy optimalizováno. Je-li perfundována část plic s narušenou ventilací (vlevo nahoře), poměr V/Q klesá a krev po průchodu touto částí zůstává neokysličená. To se projeví stejně, jako kdybychom k systémové arteriální krvi přimíchali odpovídající množství krve venózní – odtud běžné označení pro tuto poruchu - žilní příměs. Čím větší pokles V/Q, tím víc se parciální tlaky O2 a CO2 v arteriální krvi blíží hodnotám v krvi venózní – PO2 klesá a PCO2 roste. Pokud je naopak v části plic narušena perfúze, avšak ventilace není odpovídající měrou snížena (typicky při embolii, vpravo dole), poměr V/Q roste. Výsledkem je ventilace, která se nepodílí na výměně plynů, tedy mrtvý prostor.

 

Mechanismus HPV není přes značné experimentální úsilí dostatečně jasný. Zkušenost však učí, že je to odpověď poměrně labilní, kterou může narušit celá řada různých vazodilatačních podnětů. Na to je dobře pamatovat zejména při terapeutickém použití vazodilatancií u hypoxémických pacientů či při celkové anestézii (mnohá anestetika oslabují HPV). Mezi patofysiologické stimuly, oslabující HPV, patří hypokapnie a alkalóza. Vliv hyperkapnie je variabilní: podle některých studií HPV potencuje, podle jiných ji může inhibovat. Silnější hyperkapnie může HPV do jisté míry napodobovat i za normoxických podmínek. Acidóza má většinou na HPV spíše potencující účinek.

 

Obr. 11.4: Hypoxická plicní vazokonstrikce. Časový průběh plicního (plná čára) a systémového (tečkovaná čára) cévního odporu během 8 hodin dýchání hypoxické směsi u zdravých dobrovolníků. Všimněte si kontrastu mírné, avšak signifikantní systémové vazodilatace s masivní plicní vazokonstrikcí. Hypoxická plicní vazokonstrikce začíná i končí skoro okamžitě po změně parciálního tlaku kyslíku (PO2).

 

Nervová regulace plicních cév

Malý oběh je sice poměrně hustě inervován, avšak množství terminál v periferních cévách, tedy v těch, které jsou pro řízení plicní hemodynamiky rozhodující, je menší než v systémových cévách. Ve fetálním období je plicní vazokonstrikce zprostředkovaná sympatikem součástí důležitého mechanizmu přesunu krve do placenty. V postnatálním životě ztrácí nervová regulace plicních cév na významu. Aktivita parasympatiku má na plicní hemodynamiku minimální vliv, snad s výjimkou tlumení HPV. Sympatická stimulace je buď rovněž bez efektu, anebo může za určitých okolností působit mírně vazodilatačně. Excesivní stimulace vyvolává vazokonstrikci. Celkově lze shrnout, že úloha nervového systému v řízení plicní cirkulace je málo významná.

Humorální řízení plicního cévního tonu

Endogenních látek, které mají schopnost ovlivňovat tonus plicního cévního hladkého svalu, je celá řada. To ovšem neznamená, že by se všechny podílely na normální regulaci plicních cév. Ve zdraví se významněji uplatňuje hlavně prostacyklin, oxid dusnatý a do jisté míry endoteliny. Při patologických stavech roste úloha zejména dalších prostanoidů (tromboxan), leukotrienů, serotoninu a nejspíš i angiotensinu II.

Prostacyklin a NO, tvořené endotelem plicních cév, nespecificky tlumí vazokonstrikční reaktivitu plicních cév, např. omezují excesivní HPV. Endotelin se začíná uplatňovat až při déletrvající HPV, kterou pak zesiluje. Je možné, že jeho zvýšená produkce při dlouhodobé hypoxii přispívá k postupnému rozvoji fixované (tj. pomalu a obtížně reverzibilní) plicní hypertenze. Vazokonstrikčně působícího tromboxanu A2 se tvoří ve zdravých plicních cévách jen velmi málo, avšak jeho produkce stoupá při plicní hypertenzi, jejíž fixaci může za některých stavů napomáhat. Vcelku to samé lze říci o serotoninu. U něj je vhodné připomenout, že několik ještě nedávno široce rozšířených anorektik, snížujících apetit působením na serotonergní systém, muselo být staženo z distribuce, protože markantně zvyšovala incidenci fatální plicní hypertenze.

 

1.3.  Ontogeneze plicní cirkulace

Zatímco základní funkce systémových cévních řečišť zůstává po celý život stejná - přivádět příslušným tkáním krví kyslík a živiny a odvádět CO2 a zplodiny metabolismu - funkce plicních cév prochází zásadním zvratem v okamžiku narození. Ve fetálním období mají plicní cévy stejnou funkci jako cévy systémové, tj. zásobování jednoho orgánu (totiž plic). Pro přežití savčího organismu je kritické, aby plicní cévy při narození úspěšně přijaly funkci v jistém smyslu právě opačnou -zajišťovat dostatečný přechod kyslíku z plic do krve pro celý organismus a odstraňování CO2 z krve. Není proto divu, že ontogeneze plicních cév je plně podřízena nutnosti bleskově a zásadně změnit svou hlavní funkci.

Organogeneze plicní cirkulace je rychlá. Do konce 5. týdne těhotenství je hotova jeho základní struktura včetně Botalovy dučeje. Zbývajících 35 týdnů gravidity musí plicní cirkulace plnit "systémovou" funkci (zásobování plic), ale současně se připravovat na rychlé převzetí postnatální funkce, spočívající hlavně v urychleném nárůstu počtu plicních cév. Ty však musí (pro výkon funkce prenatální) prozatím zůstávat silně kontrahované. Během druhé poloviny gestace vzrůstá počet plicních arteriol z cca 200 000 na asi 10 miliónů. Pro zásobování plic stačí, aby jimi protékalo jen asi necelých 10 % srdečního výdeje. To je umožněno vysokým odporem plicních cév, v jehož důsledku většina výdeje pravé komory plíce "obchází" nízkoodporovou Botalovou dučejí do aorty. Na vysokém odporu se podílí jednak struktura plicních cév, které se v tomto období tloušťkou a složením cévní stěny podobají cévám systémovým, jednak vysoký tonus, podmíněný z větší části trvale nízkým PO2 fetální krve (jde tedy o jakousi trvalou formu HPV).

Při narození musí najednou celý srdeční výdej začít protékat plícemi. To je umožněno masivní plicní vazodilatací bezprostředně po prvních vdeších (a uzavřením fetálních zkratů). Ta je následována během prvních hodin a dní po narození přestavbou cévní stěny, spočívající hlavně v ubývání vaziva a hladkého svalu. Selhání těchto mechanizmů je podstatou závažné neonatální poruchy – syndromu perzistující plicní hypertenze novorozenců. Příčiny tohoto selhání nejsou jasné. Předpokládá se, že k nim může přispívat prenatální působení hypertenzních podnětů na plicní cévy. Opatrnosti je z tohoto hlediska třeba při léčbě těhotných vyššími dávkami nesteroidních protizánětlivých léků (aspirin, ibuprofen), protože mohou vést k intrauterinní konstrikci Botalovy dučeje. Ta je totiž udržována v otevřeném stavu permanentní lokální produkcí vazodilatačních prostanoidů, kterou tyto léky inhibují. Výsledkem konstrikce ductus arteriosus je zvýšení průtoku krve plícemi fétu a tedy zvýšení Ppa. Existují klinické údaje svědčící pro to, že výsledkem může být syndrom dechové tísně novorozence.

 

1.4. Metody studia plicní cirkulace

1.4.1 Srdeční katetrizace

Plicní cirkulace se u lidí studuje obtížněji, než velký oběh, protože je obtížně přístupná. Donedávna byla prakticky jedinou metodou, použitelnou u pacientů, pravostranná srdeční katetrizace, která i dnes zůstává "zlatým standardem". Procedura spočívá v zavedení katetru některou periferní žilou do pravé síně, do pravé komory a dále do plícnice. Umožňuje přímé změření Ppa a srdečního výdeje (nejčastěji termodilucí). Posunutím špičky katetru až do tak malé periferní větve plícnice, že se tam katetr zaklíní, lze změřit tzv. tlak v zaklínění, který je pro běžné účely dostatečně dobrým odhadem tlaku ve velkých plicních žilách (bývá přibližně o 2-3 mmHg vyšší než tlak v levém atriu – Tabulka 1). Zaklínění katetru zastaví v příslušné cévě proudění krve, ta však v cévě zůstane a céva tak tvoří jakési prodloužení katetru až do místa, kde se stýká s dalšími cévami, v nichž krev proudí. To je na úrovni žil o podobném kalibru, jako má artérie ucpaná katetrem. S použitím zaklínění lze tedy změřit všechny základní determinanty plicní hemodynamiky: vtokový (Ppa) a výtokový tlak (~tlak v zaklínění) a průtok (srdeční výdej).

Základní katetrizační vyšetření může být doplněno měřením stejných veličin při námaze (tedy při zvýšení srdečního výdeje). Tím se získá více než jeden bod závislosti tlakového gradientu (Ppa – tlak v zaklínění) na průtoku, což umožňuje podstatně přesnější představu o odporových vlastnostech plicního cévního řečiště. Dalším doplňkovým měřením bývá test reaktivity plicní cirkulace na vazodilatační podnět (např. infúzi prostacyklinu nebo inhalaci NO); to je důležité při plicní hypertenzi pro zjištění, do jaké míry je reverzibilní.

Komplikace srdeční katetrizace jsou málo časté, mohou však být závažné (perforace či infarkt myokardu, srdeční tamponáda, arytmie). Proto trvá snaha najít vhodné, méně invazivní alternativy.

1.4.2.  Echokardiografie

Využití echokardiografických metod pro vyšetřování plicní cirkulace se za poslední desetiletí pronikavě vylepšilo. Používá se v podstatě dvou Dopplerovských měření. Prvním je zjišťování změn rychlosti toku krve v plícnici v průběhu srdečního cyklu; rychlost akcelerace proudu při ejekční fázi systoly totiž roste se stoupajícím Ppa. Druhým přístupem je kvantifikace maximální rychlosti trikuspidální regurgitace; ta roste s rostoucím systolickým Ppa. Přesnost těchto metod je dnes již uspokojivá pro řadu diagnostických účelů, pro mnohé výzkumné aplikace však zatím nedostačuje. Nemůže plně nahradit informace získané katetrizací.

 

1.5.  Akutní poruchy plicní cirkulace

1.5.1.  Edém plic, ARDS

Plicní edém je akumulace nadbytečné tekutiny v extravazálním prostoru plic, komplikující celou řadu poruch (Tabulka 11.2). Často působí respirační selhání.

Plíce mají dva hlavní extravaskulární oddíly: intesticium a alveolární prostor. Alveolární vzduch je od intersticia oddělen alveolárním epitelem, který je prakticky nepropustný pro bílkoviny. Proteiny tímto způsobem zadržené v intersticiu představují značnou osmotickou sílu bránící přestupu vody do alveolů. Zaplavení alveolů tekutinou (alveolární edém) je proto až poměrně pozdním a velmi závažným nálezem.

Naproti tomu endotel plicních kapilár, který odděluje intersticiální prostor od intravaskulárního, pro proteiny zcela nepropustný není. Přechod tekutiny přes toto rozhraní je proto snazší. Množství tekutiny přecházející přes kapilární endotel je určováno velikostí endoteliálního povrchu, propustností alveolokapilárního rozhraní a celkovým tlakem, který je za přestup tekutiny odpovědný. Tento transmurální tlak je výsledkem hydrostatických a koloidně osmotických tlaků vně a uvnitř cév. Hydrostatický tlak bývá vyšší v cévách, podporuje tedy přestup tekutiny do intersticia. Onkotický tlak bývá v intersticiu nižší, působí proto proti přestupu tekutiny z cév. Za normálních podmínek jsou tyto faktory v rovnováze a celkový přestup tekutiny je proto minimální (kolem 10-20 ml/hod, tj. zlomek promile průtoku plícemi). Toto malé množství je bez problémů odstraňováno lymfatickým systémem. Nerovnováha v kterémkoliv z faktorů určujících přestup tekutiny (permeabilita endotelu a epitelu, hydrostatický tlak, onkotický tlak) může vést k plicnímu edému (pokud je převýšena kapacita lymfatické drenáže).

Klinická praxe vedla k rozdělení plicních edémů do dvou hlavních skupin (Tabulka 11.2). Tzv. kardiogenní edém zahrnuje případy vyvolané změnami hydrostatického nebo onkotického tlaku. Nekardiogenní nebo také permeabilitní plicní edém je způsoben zvýšením propustnosti alveolokapilárního rozhraní. Jako synonymum se často používá označení "syndrom akutní dechové tísně" (acute respiratory distress syndrome, ARDS). Bez ohledu na vyvolávající příčinu je pro rozvoj ARDS podstatná účast vlastních buněk pacienta – makrofágů a neutrofilů. Ty po aktivaci externí noxou produkují širokou škálu zánětlivých působků, kyslíkových radikálů a proteolytických enzymů, které jsou bezprostřední příčinou alveolokapilární destrukce.

Jedním z rozlišovacích znaků mezi základními typy plicního edému je obsah proteinů v edémové tekutině. U kardiogenního edému je obsah bílkovin alespoň zpočátku poměrně nízký (<60% plazmatické koncentrace), protože edémová tekutina vzniká ultrafiltrací plazmy. Nekardiogenní edém vzniká zvýšením propustnosti, a proto má koncentraci bílkovin vyšší, obvykle >70% plazmatické hladiny. Některé z těchto proteinů (např. fibrinogen a degradační produkty fibrinu) mají degradující vliv na surfaktant. Proto při nekardiogenním edému značně roste povrchové napětí a dále klesá poddajnost plic (snížená u všech forem edému zvýšeným obsahem vody v intersticiu). Nízká plicní poddajnost zvyšuje dechovou práci. Pacienti mají proto tendenci ke zrychlenému povrchnímu dýchání. Je možné, že zvýšení dechové frekvence souvisí s drážděním J-receptorů zvýšeným intersticiálním tlakem v plicích. Insuficience surfaktantu vede navíc ke vzniku atelektatických oblastí. Jejich perfúze nemusí být přitom omezena hypoxickou vazokonstrikcí, jednak kvůli zvýšení tuhosti plicní tkáně edémem, jednak přímým inhibičním působením faktorů, které k rozvoji ARDS vedly, na HPV. Prodloužená difuzní dráha pro kyslík vede k rozvoji výrazné hypoxémie. Kromě toho zvýšené povrchové napětí snižuje intersticiální hydrostatický tlak, což podporuje další extravazaci tekutiny a progresivní zhoršování stavu.

Kombinace těchto faktorů si vynucuje mechanickou ventilaci pacienta. Ta však není při ARDS bez problémů. Při použití klasických ventilačních technik bývají nezbytností poměrně vysoké dechové tlaky (vzhledem k rozsáhlým atelektázám a snížené poddajnosti), které ovšem nadměrně rozpínají a tím poškozují alveoly v těch částech plic, které ještě nepostihla atelektáza. Navíc v nich mohou omezovat průtok krve. Často je pro ventilaci nezbytné použít vyšší koncentrace kyslíku, které ovšem samy při delším působení alveolokapilární rozhraní poškozují.

Tabulka 11.2: Příčiny plicního edému

A. "Kardiogenní"

Zvýšený transmurální tlak plicních kapilár

·  Zvýšený tlak v levé předsíni: levostranné srdeční selhání; mitrální stenóza

·  Plicní žilní hypertenze: plicní veno-okluzivní nemoc

·  Zvýšený objem krve v plicních kapilárách: iatrogenní expanze; renální selhání

·  Snížení intersticiálního tlaku: rychlá re-expanze kolabovaných plic

·  Snížení onkotického tlaku plasmy: hypoalbuminemie, nefrotický syndrom, jaterní selhání; nadměrná infuze tekutin při resuscitaci šoku

B. "Nekardiogenní"

Zvýšená permeabilita endotelu plicní mikrocirkulace

·  Cirkulující toxiny: bakterémie; akutní pankreatitida

·  Infekční pneumónie

·  Diseminovaná intravaskulární koagulace

·  Trauma, polytrauma

Zvýšená permeabilita alveolárního epitelu

·  Inhalované toxiny: vysoká koncentrace O2; kouř; bojové jedy

·  Aspirace kyselého obsahu žaludku (např. bezvědomí)

·  Tonutí

·  Deplece surfaktantu: přetlaková ventilace

C. Jiné, nejasné, kombinované

·  Porucha lymfatické drenáže: lymfatické šíření karcinomu; plicní transplantace

·  Neurogenní plicní edém

·  Předávkování nakrotiky

·  Opakované krevní transfúze (protilátky proti leukocytům v dárcově plasmě aglutinují příjemcovy leukocyty v plicích)

·  Výškový edém plic

 

Plicní edém je bez léčby často fatální. S adekvátní léčbou (odstranění nebo zmírnění příčiny, ventilační podpora při respiračním selhání) je kardiogenní edém často zcela reverzibilní bez následků. Naproti tomu mortalitu při ARDS se i při maximálním využití moderních terapeutických postupů nedaří výrazně snížit pod cca 50 %, i když větší část úmrtnosti jde přímo na vrub vyvolávající příčiny (sepse, polytrauma, popáleniny). U těch, kteří ARDS přežijí, je poničený alveolární epitel často nahrazen tzv. hyalinními membránami, což je směs plazmatických proteinů, fibrinu a koagulovaných zbytků mrtvých buněk. Respirační funkce je jimi trvale narušena, protože jsou suboptimální z hlediska přechodu plynů i z hlediska mechanických vlastností. Úplné zotavení regenerací epitelu z pneumocytů II. typu je ovšem také možné.

Zvláštní zmínku zasluhuje forma plicního edému vyvolaná u citlivých jedinců rychlým výstupem do nadmořských výšek nad 2500 m (tzv. HAPE z high altitude pulmonary edema). Mechanismus této poměrně časté a nebezpečné poruchy není přesně znám, i když je jasné, že vyvolávající příčinou je hypoxie. Jedna z hlavních teorií předpokládá, že jde o důsledek mimořádně nerovnoměrné HPV. Excesivní odpověď v některých cévách vede podle této teorie k markantnímu zvýšení Ppa, zatímco minimální odpověď v jiných cévách má za následek, že průtok v nich je díky zvýšenému tlaku značně zvýšen. Tato hyperperfuze při zvýšeném tlaku může vést ke zvýšené filtraci tekutiny do intersticia. Pro tuto teorii sice existují dobré důkazy, důkazy jsou ovšem i pro nekardiogenní původ HAPE (např. značně vysoká koncentrace proteinů v exsudátu, mnohem víc než u ARDS). Je proto možné, že HAPE je příkladem plicního edému, pro jehož rozvoj je třeba současného zvýšení transmurálního tlaku i permeability.

HAPE se rozvíjí nejčastěji druhou noc ve vysoké nadmořské výšce a bez léčby je fatální, obvykle do 12- 48 hodin. Jedinou, za to prakticky 100% účinnou, léčbou je urychlené ukončení hypoxické expozice (transport do nížiny nebo dýchání kyslíku).

 

1.5.2. Plicní embolie

Plicní embolie je ucpání části plicní cirkulace materiálem přineseným do plic krevním proudem. Možné zdroje embolů jsou shrnuty v tabulce 11.3. U nás je zdaleka nejčastější embolie trombem, často velkým, uvolněným ze stěny žíly velkého oběhu (tzv. plicní tromboembolie). V ostatních případech bývají emboly mikroskopické a poruchy plicní cirkulace jsou asi spíše důsledkem aktivace neutrofilů a makrofágů v místě inzultu, než mechanické obstrukce cév cizím materiálem. Mezi tímto typem poruch dominuje v tropických krajích běžná embolie vajíčky schistozomy.

Filtrování pevných částic z krve patří mezi normální funkce plicní cirkulace. Malý oběh má totiž značnou funkční rezervu, takže občasné vyřazení malé části cévního řečiště zachyceným trombem se může projevit třeba jen nepatrným snížením tolerance maximální zátěže. Bohatá kolonizace plicních cév rezidentními intravaskulárními makrofágy zřejmě napomáhá poměrně rychlé likvidaci takovýchto "fyziologických" tromboembolů. Symptomatická je proto až taková embolizace, která překročí tuto normální rezervu plicního oběhu. Kolem 65 % tromboembolií postihuje velké nebo střední plicní tepny.

Kolem 95 % případů tromboembolie pochází z hlubokých žil stehna či pánve. Rizikové faktory a možnosti prevence jsou proto shodné pro plicní tromboembolii a hlubokou žilní trombózu (byť jen menšina pacientů s trombózou je postižena embolií). Hlavní typy rizikových faktorů žilní trombózy definoval v polovině 19. století Virchow: venostáza, zvýšení krevní srážlivosti a poškození cévní stěny. Zpomalení toku krve v žilách je problémem u imobilizovaných pacientů; v kombinaci se zvýšenou srážlivostí krve v důsledku tkáňového poškození při chirurgických výkonech vede k vysokému riziku vzniku žilní trombózy (až kolem 50 %), a tedy i plicní tromboembolie (až 5 %).

Ucpání části plicního řečiště zmenšuje jeho celkový průřez, a tedy zvyšuje celkový hemodynamický odpor. Vzhledem ke značné poddajnosti plicních cév to samo o sobě nemusí vést ke zřetelnému vzrůstu Ppa, dokud není postižena poměrně velká část řečiště (střední Ppa přesahuje 25 mmHg až při postižení cca 30-50 % tkáně). Ppa však obvykle poněkud roste i při menších embolech v důsledku aktivní vazokonstrikce plicních arteriol. Mechanismus tohoto jevu není úplně jasný. Souvisí snad s uvolněním vazokonstrikčních mediátorů (serotonin. tromboxan A2) z prokoagulačních komponent trombu a z cévní stěny při jejich vzájemném kontaktu. Zčásti se může uplatňovat také HPV vyvolaná hypoxémií, která je pro tento stav typická (viz níže). Následky i nevelkého zvýšení Ppa mohou být dramatické. Náhlost vzniku totiž představuje pro pravou komoru podstatně větší zátěž, než stejné zvýšení Ppa vznikající pozvolna (na které se komora může adaptovat). V takových případech dochází k prudkému poklesu srdečního výdeje, který může být fatální (asi v 5 % případů), zejména při omezení srdeční funkce nebo je-li postižena alespoň polovina plicní cirkulace. Není-li však vzestup dotížení pravé komory drastický, srdeční výdej může naopak poněkud stoupat v důsledku aktivace sympatiku hypoxémií; to přispívá k růstu Ppa.

Ucpání cévy značně redukuje nebo eliminuje perfúzi alveolů za místem okluze, jejichž ventilace ovšem pokračuje. Mrtvý prostor se tedy náhle zvyšuje. Přestože to vyvolává určitou míru reflexní bronchokonstrikce v postižené části plic, není tato odpověď dostatečně účinná k navrácení zvýšeného (až k nekonečnu v případě úplné okluze) lokálního poměru ventilace a perfúze k normě. Nadměrná perfůze v nepostižené části plic je pak příčinou venózní příměsi a arteriální hypoxémie.

Po několika hodinách vede hypoperfúze k narušení tvorby surfaktantu a tím k rozvoji lokalit s plicním edémem (viz kapitola o plicním edému), atelektázou a hypoventilací. Vzhledem k Ppa zvýšenému embolií nemusí být HPV dostatečně účinná v převedení průtoku krve do zdravějších částí plic a výsledkem pak je pokles lokálního poměru ventilace ku perfúzi a vznik žilní příměsi, která dále zhoršuje hypoxémii.

Plicní embolie sama o sobě obvykle nevede k nekróze plicní tkáně. K výživě plicní tkáně totiž slouží bronchiální, nikoliv plicní cévy. Pokud je ovšem funkce bronchiálního řečiště nedostatečná (např. při levostranném srdečním selhání), může při embolizaci periferní plicní tepny k nekróze dojít (tzv. plicní infarkt).

U pacientů, kteří plicní tromboembolii přežijí (většina jinak zdravých s postižením <50 % řečiště), je trombus obvykle z větší části vstřebán během 1-2 týdnů, někdy i podstatně rychleji. Bez antikoagulační léčby je pravděpodobnost recidivy kolem 50 %. U menšiny pacientů se trombus reorganizuje a stává součástí cévní stěny, což postupně (při opakování, i subklinickém) může vést k rozvoji chronické tromboembolické plicní hypertenze.To je vzácné, zato však závažné onemocnění s fatální prognózou.

 

1.6. Chronické poruchy plicní cirkulace

1.6.1 Plicní hypertenze

Plicní hypertenze je chronické zvýšení krevního tlaku v plícnici.  Na zvýšení periferního odporu plicních cév se spolupodílí změna struktury periferních plicních cév a zvýšení bazálního tonu cévního hladkého svalu. Působí nadměrnou tlakovou práci pravé komory srdeční a může být příčinou pravostranné srdeční hypertrofie a srdečního selhání. Plicní hypertenze může být  stavem provázejícím aklimatizaci zdravých lidí na vysokou nadmořskou výšku, na druhém konci škály může být těžkým, bez transplantace plic smrtícím onemocněním v případě primární plicní hypertenze.

Podle příčiny vzniku se obvykle plicní hypertenze dělí do několika hlavních typů:

1. Hyperkinetická plicní hypertenze je následkem nadměrného průtoku krve celými plícemi (typicky u vývojových vad srdce při pravolevém zkratu) nebo jejich částí (při obstrukci či odstranění částí plic ve zbývajících oblastech). Poškozením plicních cév se zvyšuje jejich odpor a krevní tlak stoupá více než by odpovídalo prostému zvýšení průtoku.

   2. Postkapilární plicní hypertenze je důsledkem zvýšeného venózního tlaku a vzniká při obstrukci plicních žil nebo při levostranném srdečním selhání. Opět poškození periferního cévního řečiště působí, že tlak krve v plícnici stoupá více, než by odpovídalo vzestupu venózního tlaku.

   3. Prekapilární forma je důsledkem zvýšení periferního odporu a snížení poddajnosti prealveolárních plicních cév. Sem patří plicní hypertenze při pobytu v prostředí s nedostatkem kyslíku a při chronických chorobách plic spojených s hypoventilací (chronická bronchitis a jiné chronické plicní záněty, ale i hypoventilace při kyfoskolióze). Výrazným zvýšením odporu prealveolárních plicních cév nejasného původu vzniká primární plicní hypertenze. Plicní hypertenze provázejí i některé choroby pojiva (skleroderma) nebo autoimunitní arteriitis (lupus erytematodes) či chronické jaterní selhání.

Je patrné, že příčin plicní hypertenze může být více. Morfologické změny periferních plicních cév jsou však v hlavních rysech uniformní a lze tedy soudit, že patogenetické mechanizmy jsou alespoň zčásti společné. Domníváme se, že společným prvkem je reakce na poškození stěny periferních plicních cév.

Morfologická rekonstrukce periferních plicních cév

Změna struktury periferních plicních cév je hlavní příčinou zvýšení cévního odporu u všech typů plicní hypertenze. Hladký sval v medii periferních plicních cév hypertrofuje a proliferuje směrem k prealveolárním plicním cévám. V těchto cévách jsou fyziologicky jen ojedinělá svalová vlákna (viz výše), při plicní hypertenzi je médie tvořena souvislým prstencem hladkého svalu. Zmnožení a proliferace hladkého svalu do periferie má tři hlavní hemodynamické důsledky: 1. Zúží se lumen periferních plicních cév. 2. Periferní plicní cévy se stanou méně poddajné. 3. Místo možné vazokonstrikce se přesune do periferie k cévám menšího průřezu a tedy stejné zkrácení hladkého svalu by teoreticky měla působit větší zmenšení průřezu cévy. Při těžkých formách plicní hypertenze se objevuje hladký sval i v intimě a to i v několika vrstvách.

Další hemodynamicky důležitou změnou struktury cév při plicní hypertenzi je jejich fibróza. Při plicní hypertenzi, se zvětšuje metabolický obrat pojivových bílkovin a rovnováha se přesunuje k tvorbě nových pojivových vláken. Fibróza postihuje nejen adventicii, ale i medii periferních plicních cév. Hemodynamickým důsledkem fibrózy je snížená poddajnost plicních cév.

Typickým morfologickým obrazem plicní hypertenze jsou tedy zúžené periferní plicní cévy s výraznou svalovinou v medii a s fibrózou adventicie.

Snížení cévní poddajnosti zvyšuje závislost výše krevního tlaku v plícnici na proudu krve. U zdravých je vzestup tlaku krve v plícnici při tělesné námaze jen mírný, u lidí s plicní hypertenzí je výrazný. Později, díky zvýšení cévního odporu mají pacienti vyšší krevní tlak v plícnici i v klidu. Minutový výdej srdeční v klidu se obvykle u pacientů s plicní hypertenzí výrazně nemění (ani při chronické hypoxii). V konečných stádiích primární plicní hypertenze s těžkým pravostranným srdečním selháním minutový výdej klesá.

Plicní hypertenze působí i změnu struktury vodivé části plicního cévního řečiště. I stěny velkých plicních cév fibrotizují a v jejich stěně se množí vlákna hladkého svalu.  Pravděpodobnou příčinou je chronické zvýšení transmurálního tlaku při plicní hypertenzi.

Mechanismus rekonstrukce periferních plicních cév.

Původní představa (60. a 70. léta) byla, že hypertrofie médie při plicní hypertenzi je důsledkem dlouhodobé hypoxické vazokonstrikce a mnoho se očekávalo od vazodilatační terapie tohoto onemocnění.  Ta se ukázala prospěšnou jen u některých forem a to ještě jen v určitých stadiích vývoje plicní hypertenze. Stejně tak dlouhodobá kyslíková terapie, která přináší pacientům s těžkou chronickou bronchitidou velkou úlevu, jen málo ovlivňuje tlak krve v plícnici. Současná představa patogeneze plicní hypertenze považuje za klíčové tkáňové poškození stěny prealveolárních plicních cév. Dá se shrnout do následujících hlavních bodů:

1. poškození cévní stěny;

2. zvýšení obratu a změna pojivové matrix ve stěně periferních plicních cév;

3. stimulace proliferace mesenchymových buněk cévní stěny (hladký sval, fibroblasty) ;

4. hypertrofie médie, fibrotizace stěny.

Mechanizmus poškození cévní stěny

V časných fázích rozvoje experimentální hypertenze u laboratorních zvířat jsou popisovány  různé známky buněčného i intersticiálního edému a transudace do intersticia stěny periferních plicních cév.  U hyperkinetické plicní hypertenze může být příčinou zvýšený hydrostatický tlak krve. Při plicním zánětu je pravděpodobnou příčinou oxidační poškození radikály, uvolněnými z aktivovaných leukocytů.  Množí se i experimentální důkazy podporující hypotézu, že radikálové poškození se uplatňuje i v případě plicní hypertenze, vyvolané chronickou hypoxií. Uplatňují se reaktivní sloučeniny kyslíku. Ty mohou být v případě hypoxické plicní hypertenze uvolněny z aktivovaných alveolárních makrofágů, v případě chronického exacerbujícího plicního zánětu (chronická bronchitis) i z jiných elementů bílé řady.  Při hypoxické plicní hypertenzi se zvyšuje produkce NO. Obdobně je produkce NO zvýšena i při plicní hypertenzi u nadměrného průtoku krve a lze očekávat, že tomu tak bude i v případě plicního zánětu. Soudí se, že vasodilatační účinek NO může bránit nadměrnému zvýšení krevního tlaku v plícnici. Inhalační podání NO tlumí rozvoj plicní hypertenze a s úspěchem se používá zejména při plicní hypertenzi novorozenců. V časných fázích rozvoje plicní hypertenze (ve fázi tkáňového poškození) však NO velmi rychle reaguje s uvolněným superoxidem za vzniku peroxynitritu. Reakce je rychlejší než degradace superoxidu dismutasou superoxidu. Peroxynitrit je vysoce reaktivní sloučenina, která se rychle rozkládá na další cytotoxické látky radikálové povahy.

Tkáňová hypoxie stěny periferních plicních cév se neuplatňuje jen v případě expozice hypoxii a je pravděpodobně přítomna u všech forem plicního poškození. Její příčinou je porucha plicní ventilace (celková či regionální). Intersticiální plicní edém nejen zhoršuje difúzi kyslíku, ale je též příčinou regionální hypoventilace.

Zvýšení obratu pojivových struktur

Celá řada autorů ukázala, že se při rozvoji hypoxické plicní hypertenze zvyšuje metabolický obrat kolagenu ve stěně cév vodivé i rezistentní části plicního řečiště.  Detailnější analýzou extraktů z periferních plicních cév se ukázalo, že se v jejich stěně akumulují štěpy kolagenu. Cévní stěna obsahuje kolagen typu I a III. Rozštěpení šroubovice nativního kolagenu je možné pouze intersticiální kolagenázou (metaloproteináza-1, MMP-1). Ta štěpí molekulu kolagenu na dva štěpy (3/4 a 1/4 fragment), které mohou být dále štěpeny gelatinázami a některými nespecifickými proteinázami.

Důležitým zdrojem metaloproteináz jsou pravděpodobně žírné buňky. Ty v časných fázích expozice hypoxii proliferují a jejich množství v okolí periferních plicních cév se významně zvyšuje. Metaloproteinázy však produkují i fibroblasty a proliferující buňky hladkého svalu. Metaloproteinázy se produkují ve formě málo aktivního proenzymu. Co je příčinou jejich aktivace? Tkáňové poškození a transudace tekutiny do intersticia stěn periferních plicních cév je zdrojem endoproteináz (plasmin, kalikrein), které jsou přirozenými aktivátory metaloproteináz. Poškození buněčné stěny působí aktivaci membránově vázaných metaloproteináz; ty jsou důležitým článkem kaskády, aktivující intersticiální kolagenázu. Další možností aktivace je oxidace aktivního místa metaloproteináz radikály. V pokusech in vitro bylo ukázáno, že takto mohou působit superoxid, peroxid vodíku, NO i peroxynitrit. Metaloproteinázy jsou v neaktivním stavu udržovány tkáňovými inhibitory metaloproteináz (TIMP). Peroxynitrit je schopen tkáňové inhibitory metaloproteináz inaktivovat jejich fragmentací.

Proliferace buněk hladkého svalu a fibroblastů.

Mechanismus spuštění proliferace buněk hladkého svalu a fibroblastů je méně jasný a má pravděpodobně společné rysy s proliferací uplatňující se při hojení.  Mohou se uplatňovat následující děje:

Za normálních podmínek mesenchymové buňky v klidovém stavu adherují k pojivové matrix. Změna kvality proteinů extracelulární matrix (fragmentace, oxidace a pod.) snižuje adhesi mesenchymových buněk k podložce.  Podle jedné hypotézy je pro udržení buněk v klidovém (neproliferujícím) stavu nutný určitý optimální stupeň adhese. Naše skupina ukázala, že oxidace kolagenu in vitro mění expresi adhesivních molekul buněk hladkého svalu.

Přítomnost nízkomolekulárních proteinových štěpů (včetně štěpů pojivových bílkovin) má jasně pro-proliferační efekt. Proliferaci jistě stimulují některé cytokiny, uvolněné při tkáňovém poškození (FGF, EGF, interleukiny). Cytokiny, vázané na pojivovou matrix, se uvolňují při její degradaci. Zvýšená produkce NO pravděpodobně proliferaci inhibuje.

Proliferace buněk hladkého svalu a fibroblastů je vždy spojena se zvýšenou produkcí metaloproteináz a se zvýšením metabolického obratu pojivových bílkovin.

Reverzibilita změn periferních plicních cév.

Experimenty na laboratorních potkanech vystavených chronické hypoxii ukazují, že popsané změny periferních plicních cév jsou zcela reverzibilní. Normalizace struktury cév u potkana trvá 15 – 20 týdnů po skončení expozice hypoxii. I u lidí se po odstranění příčiny plicní hypertenze (návrat do nížiny, chirurgické odstranění zkratu u dětí se srdeční vadou) struktura plicních cév normalizuje.

Podíl zvýšení bazálního tonu plicních cév na vzniku plicní hypertenze

V počátečních stádiích plicní hypertenze je bazální tonus plicních cév zvýšen. Podání vazodilatačních látek (blokátory kalciového kanálu, nitroprusid nebo  jiná méně specifická vazodilatancia) působí pokles periferního cévního odporu.  Klinická zkušenost ukazuje, že se podíl vazokonstrikční složky s trváním onemocnění snižuje („fixovaná plicní hypertenze“). Původ vasokonstrikce při plicní hypertenzi není jasný. Nejedná se pravděpodobně o mechanismy totožné s těmi, které se uplatňují při akutní cévní reakci na plicní hypoxii. Bezprostředně po vystavení chronické hypoxii je reaktivita plicních cév na akutní hypoxii snížená. Diskutuje se možnost působení celé řady vazoaktivních látek. Význam může mít též již zmíněná skutečnost, že se místo možné vazokonstrikce přesunuje díky proliferaci hladkého svalu do prealveolárních cév.

 

11.6.2. Primární plicní hypertenze

Popsané schéma nelze zatím aplikovat na patogenezu primární plicní hypertenze.  Jak z názvu vyplývá, příčina tohoto onemocnění není známa.  Jde o závažné smrtící onemocnění, kde zvýšení periferního odporu plicních cév je tak významné, že tlak krve v plícnici může dosahovat nebo dokonce i přesahovat krevní tlak v systémových artériích. Muskularizace periferních plicních cév je extrémní. Hladký sval v intimně místy tvoří řadu koncentrických vrstev oddělených elastikou („onion skin“). Onemocnění má významnou vazokonstrikční složku a vazodilatancia (zejména prostacyklin) jsou účinná. Využívá se jich zejména při přípravě pacientů před transplantací plic, která je zatím jediným efektivním řešením

Vznik primární plicní hypertenze se v některých případech dává do souvislosti s užíváním anorektik.  V experimentu na laboratorních některá anorektika vyvolávají plicní hypertenzi do jisté míry podobnou lidské primární plicní hypertenzi. Důkazy, že vznik primární plicní hypertenze může s anorektiky souviset přicházejí ze studií epidemiologických.

 

11.7. Experimentální přístupy

Snad největší část našich současných vědomostí o regulaci plicní cirkulace pochází ze studií, využívajících různých variant preparátu perfundovaných plic či plicního laloku izolovaných z pokusných zvířat. Výjimečně byly použity i plíce lidských dárců, které z lékařských indikací nemohly být použity pro transplantaci, pro kterou byly původně odebrány. Postup je v principu jednoduchý. Po uvedení zvířete (v poslední době nejčastěji laboratorního potkana) do anestézie se zahájí umělá ventilace, otevře se hrudník a nakanyluje plícnice a výtokový trakt plic (např. levé atrium). Tyto kanyly jsou použity pro perfuzi plic pomocí pumpy buď krví nebo umělým roztokem (který musí obsahovat koloid, např. albumin, aby se rychle nerozvinul plicní edém). Plíce pak mohou (nemusí) být vyjmuty z těla a zavěšeny v temperované komůrce.

Hlavní výhodou izolovaných plic oproti studiím na intaktním organismu (katetrizace) je možnost měřit perfuzní tlak, aniž by byl ovlivňován výkyvy průtoku (ten je, na rozdíl od srdečního výdeje in vivo, udržován stálý pomocí perfuzní pumpy). Alternativní (méně často využívanou) možností je udržovat perfuzní tlak stálý a sledovat změny průtoky vyvolané vazoaktivními stimuly. Detailní charakteristika odporových vlastností změřením křivky závislosti tlaku a průtoku je v tomto preparátu snadná a přesná (obr. 11.5). Data takto získaná poskytují informace o poddajnosti a odporu plicních cév. Údaje o podílu jednotlivých úseků plicního cévního řečiště (tepen, arteriol, kapilár, venul, žil) na celkovém hemodynamickém odporu lze získat okluzními metodami, při kterých se měří rychlé změny vyvolané náhlou okluzí vtokové, výtokové, nebo obou kanyl.

Hlavní výhodou izolovaných plic oproti méně komplexním preparátům (izolované cévy, izolované buňky cévní stěny) je zachování vlastností celého orgánu. Prostředí, které cévy v intaktním orgánu obklopuje, má totiž na některé jeho funkce výrazný vliv. Na druhou stranu škála možných intervencí a měření je užší než u méně komplexních preparátů. Na příklad řada experimentálně používaných farmakologických nástrojů podporuje vznik plicního edému, který znemožňuje spolehlivé zhodnocení hemodynamiky v izolovaných plicích, není však problémem u izolovaných cév.

Izolované plicní cévy. Množství zejména starších farmakologických poznatků bylo získáno měřením změn tenze ve stěně velkých plicních tepen (nejčastěji plícnice nebo její hlavní větve) izolovaných z laboratorních zvířat. V posledních letech je velmi markantní trend k (obtížnějšímu) používání podstatně menších cév (vnitřní průměr kolem 0.3 mm). Ty jsou totiž pro řízení plicní hemodynamiky rozhodující. Tento preparát umožňuje nejen sledovat vazoreaktivitu a mechanické vlastnosti plicních cév, ale i korelovat je s morfologickou a biochemickou strukturou cévní stěny a s velikostí cévy. Pomocí fluorescenčních technik lze dokonce v reálném čase simultánně měřit změny intracelulární koncentrace Ca2+ a odpovídající změny tenze.

Izolované buňky cévní stěny. Enzymaticky izolované buňky hladkého svalu, endotelu, či pojiva lze použít tam, kde je důležité zjistit, který buněčný typ je pro sledovaný fyziologický fenomén rozhodující. Jednotlivé buňky se používají pro měření elektrofyziologických vlastností (metodou terčíkového zámku), intracelulární koncentrace Ca2+, a pod.

Experimentální plicní hypertenze se využívá pro studium patofyziologie tohoto onemocnění na laboratorních zvířatech. Nejčastěji se studuje hypoxická plicní hypertenze a také tato oblast přinesla nejvíce informací pro pochopení mechanizmů rekonstrukce plicních cév. Mohou se studovat zvířata žijící na vysokých horách, častější je expozice malých laboratorních zvířat v hypoxické komoře.  To je zařízení, kde se hypoxie dosahuje buď řízeným snížením barometrického tlaku nebo se v uzavřeném systému měří a reguluje koncentrace kyslíku. Těžkou plicní hypertenzi lze vyvolat i podáváním chemických látek, často se používá pyrazolidinový alkaloid monokrotalin. Hyperkinetická plicní hypertenze byla studována na zvířatech, kterým byla chirurgicky vytvořena spojka mezi systémovou a periferní cirkulací.

Plicní katetrizace se běžně používá také při experimentálních studiích na zvířatech. Zatímco procedura na větších zvířatech (pes) je podobná postupu u lidí, u laboratorních potkanů jde vzhledem k malým rozměrům o metodu poměrně náročnou na zručnost a zkušenost. Myši, které se v poslední době stávají velmi významným laboratorním zvířetem vzhledem k relativní snadnosti jejich genetické manipulace, jsou příliš malé a katetrizace se u nich zatím nedaří. Místo ní se používá suboptimální náhražka přímé punkce pravé komory nebo plícnice jehlou připojenou k tlakovému snímači. Naměřené hodnoty při tomto postupu mohou být těžko ověřitelným způsobem zkresleny nutností mechanické ventilace a otevření hrudníku.

 

Doporučená četba


Zpět na Ústav fyziologie