7. MECHANISMUS PŮSOBENÍ NO V PLICNÍCH CÉVÁCH

Intracelulárním druhým poslem, zprostředkujícím vazodilatační účinek NO, je cGMP [53, 54, 55, 56]. Bylo popsáno několik mechanismů, jimiž může cGMP působit vazodilataci [243]; jejich skutečný podíl na vazodilataci in vivo většinou není úplně jasný. Jde zejména o snižování citlivosti kinázy lehkého řetězce myosinu ke kalciu a o snižování [Ca2+]i. Na redukci [Ca2+]i se podílí inhibice vápníkových kanálů plasmalemmy i membrány sarkoplasmatického retikula a aktivace pump odčerpávajících Ca2+ z cytoplasmy do extracelulárního prostoru a do sarkoplasmatického retikula. Tyto účinky cGMP jsou zpostředkovány cGMP-dependentní proteinkinázou [243]. Protože kinázy mohou regulovat iontové kanály, a vzhledem k úloze, kterou hrají K kanály v regulaci membránového potenciálu - a v důsledku toho i tenze - plicních cévních myocytů, jsme se rozhodli testovat hypotézu, že NO/cGMP tyto kanály aktivuje a že se tato aktivace významně podílí na mechanismu plicního vazodilatačního účinku NO.

Vliv NO a cGMP na K kanály jsme studovali metodami terčíkového zámku [244]. Podíl jednotlivých typů K kanálů jsme rozlišili pomocí selektivních inhibitorů a biofyzikální charakterizací. Funkčni význam změn aktivity K kanálů jsme studovali na izolovaných kroužcích velkých a periferních plicních tepen in vitro pomocí inhibitorů K kanálů [245, 246, 247, 63, 223].

7.1 NO AKTIVUJE KCa KANÁLY PLICNÍCH CÉVNÍCH MYOCYTŮ PROSTŘEDNICTVÍM cGMP-DEPENDENTNÍ PROTEINKINÁZY

Pokusy s izolovanými plicními cévními myocyty studovanými metodami terčíkového zámku [245, 246] ukázaly, že NO a cGMP (difundující do buňky z měřící pipety anebo podaný externě jako membránově propustný analog) potencovaly draslíkem nesený transmembránový proud (Obrázek 7-1A a B). Tento proud byl inhibovatelný TEA a charybdotoxinem, což ukazuje, že byl zprostředkován KCa kanály (Obrázek 7-1). Buňky, v nichž nad KCa kanály podstatně převládaly 4-AP-senzitivní K kanály, na NO prakticky neodpovídaly [246, 223]. V uspořádání pro měření průchodu proudu jediným kanálem jsme zjistili, že NO rychle a reverzibilně zvyšoval pravděpodobnost otevřeného stavu K kanálů o poměrně velké vodivosti (170 pS), u nichž jsme přímo demonstrovali závislost na kalciu [223]. Skutečnost, že účinek NO na K kanály je zprostředkován cGMP, je potvrzována naším zjištěním, že v přítomnosti inhibitoru guanylátcyklázy, metylénové modři, NO draslíkový proud nezvyšuje [246].


Obrázek 7-1: NO aktivuje KCa kanály prostřednictvím cGMP-dependentní proteinkinázy [246, 247].
Závislost draslíkem neseného proudu membránou celé buňky (IK, vyjádřený v procentech maximální hodnoty za kontrolních podmínek) na membránovém potenciálu (Em) byla měřena metodou terčíkového zámku v enzymaticky izolovaných myocytech plicních tepen. Hodnoty naměřené za kontrolních podmínek jsou na všech grafech vyznačeny silnou čarou a plnými symboly. Každý graf ukazuje průměry z nejméně 5 buněk. Draslíkový proud v těchto buňkách byl inhibován charybdotoxinem (CTX) a tetraetylamoniem (TEA), což ukazuje, že hlavním typem K kanálu v těchto NO-senzitivnich myocytech byly KCa kanály. IK byl signifikantně zvýšen aplikací NO (A), membránově propustným analogem cGMP (8-Br-cGMP, B), selektivním aktivátorem cGMP-dependentní proteinkinázy (Sp)-guanosin cyklickým 3',5'-fosforothioátem [(Sp)-cGMPS, C] a inhibitorem fosfatázy kyselinou okadaikovou (OKA, D).

Aktivující vliv NO a cGMP na KCa kanály byl simulován selektivním aktivátorem cGMP-dependentní proteinkinázy (Sp)-guanosin cyklickým 3',5'-fosforothioátem [246, 247] (Obrázek 7-1C). Naopak inhibitor cGMP-dependentní proteinkinázy, látka zvaná H-8, zabránila aktivaci K kanálů oxidem dusnatým [246]. To dohromady ukazuje, že vliv cGMP na KCa kanály je zprostředkován proteinkinázou, tedy fosforylací kanálů. Tomu nasvědčuje i náš nález, že kyselina okadaiková, inhibitor fosfatázy (která defosforyluje proteiny), potencuje proud KCa kanály [246] (Obrázek 7-1D).

Protože poměrně nízká propustnost buněčné membrány je podstatná pro udržování membránového potenciálu, předpokladáli jsme, že aktivace KCa kanálů oxidem dusnatým povede k hyperpolarizaci. Tu jsme také skutečně po aplikaci NO nalezli [223].

7.2 AKTIVACE KCa KANÁLŮ OXIDEM DUSNATÝM PŮSOBÍ PLICNÍ VAZODILATACI

Hypotéza, že aktivace KCa kanálů prostřednictvím cGMP (kap. 7.1) je funkčně významnou součástí mechanismu plicní vazodilatační odpovědi na NO, byla testována na izolovaných kroužcích plicních tepen in vitro pomocí inhibitorů K kanálu. Výsledky ukázaly, že relaxace, navozená exogenním NO, je téměř úplně eliminována zvýšením extracelulární koncentrace draslíku [245, 246]. Tento zákrok ruší rozdíl koncentrace K mezi vnitřkem buňky a jejím okolím, který je hnací silou efluxu K při otevření K kanálů. Tento nález je tedy konzistentní s hypotézou, podle níž NO působí vazorelaxaci prostřednictvím otevření K kanálu a následným efluxem K iontů. Identický výsledek jsme získali v pokusech, v nichž byly místo autentického NO použity zaprinast nebo 3-isobutyl-1-metylxantin (IBMX). Zaprinast i IBMX jsou relativně selektivní inhibitory cGMP fosfodiesterázy, která metabolizuje a inaktivuje cGMP. Podobně jako zvýšená extracelulární koncentrace K zablokovaly cGMP-dependentní vazorelaxaci i TEA (relativně selektivní inhibitor KCa kanálů) a charybdotoxin (vysoce selektivní inhibitor KCa kanálů) (Obrázek 7-2). Inhibice K kanálů oslabila cGMP-dependentní vazorelaxaci selektivně, protože vazorelaxační odpověď na papaverin, která není zprostředkována cGMP, nebyla narušena (Obrázek 7-2). Vazorelaxační odpověď na NO byla kompletně zprostředkována cGMP, protože byla zcela zrušena inhibitorem guanylátcyklázy (LY83583) [223].


Obrázek 7-2: cGMP-dependentní plicní vazodilatace je selektivně redukována inhibitory kalciem řízených draslíkových kanálů [246, 63].
Hodnoty jsou průměry (+/- SEM) změny tenze prekontrahovaných izolovaných kroužků plícnice potkana in vitro (n > 5 na skupinu). Acetylcholin aktivuje endogenní NO. Zaprinast zvyšuje intracelulární hladinu cGMP inhibicí cGMP fosfodiesterázy. 4-AP = 4-aminopyridin (inhibitor KV kanálů), TEA = tetraetylamonium (inhibitor KCa kanálů). KCl inhibuje eflux K tím, že ruší rozdíl koncentrací K mezi vnějškem a vnitřkem buňky, který je hnací silou tohoto efluxu. *P<0,05 oproti příslušným kontrolám; faktorová analýza rozptylu s Fisherovým post hoc testem.

7.3 NO PŮSOBÍ PLICNÍ VAZODILATACI AKTIVACÍ KCa KANÁLŮ: SOUHRN A DISKUSE

Tyto výsledky prokazují, že jedním z důležitých mechanismů, jimiž NO působí plicní vazodilataci, je aktivace cGMP-dependentní proteinkinázy, která fosforyluje a tím aktivuje KCa kanály. Výsledný eflux draslíku hyperpolarizuje membránu. Hyperpolarizace inaktivuje napětím řízené vápníkové kanály. V důsledku toho klesá [Ca2+]i a to vede k relaxaci cévního hladkého svalu (Tabulka 7-4). Tento mechanismus však rozhodně nevylučuje současné uplatnění dalších mechanismů, včetně přímého účinku NO (nezprostředkovaného cGMP) na K kanály [248]. Naše výsledky a závěry byly nezávisle potvrzeny jinými autory [249, 250].

Tabulka 7-4: Souhrn výsledků o úloze aktivace KCa kanálu v mechanismu plicní vazodilatační odpovědi na NO

Hypotéza Důkaz
NO aktivuje guanylátcyklázu Inhibitory guanylátcyklázy zabrání účinkům NO [246, 223]
cGMP prostřednictvím proteinkinázy aktivuje KCa kanály

NO a cGMP aktivují KCa kanály [245, 246, 223]

Aktivátor cGMP-dependentní proteinkinázy [(Sp)-cGMPS] simuluje vliv NO/cGMP na KCa kanály [246, 247]

Inhibitor cGMP-dependentní proteinkinázy (H-8) brání aktivačnímu vlivu NO/cGMP na KCa kanály [246]

Inhibitor fosfatázy (kyselina okadaiková) simuluje vliv NO/cGMP na KCa kanály [246]

Aktivace KCa kanálů působením NO/cGMP hyperpolarizuje cévní myocyty NO hyperpolarizuje plicní cévní myocyty [223]
Aktivace KCa kanálů je podstatná pro vazodilatační odpověď na NO Inhibitory KCa kanálů zabrání vazodilatační odpovědi na NO [245, 246]


Předchozí kapitola
Začátek dokumentu

LITERATURA KE KAPITOLE 7

53. Craven PA, DeRubertis FR: Restoration of the responsiveness of purified guanylate cyclase to nitrosoguanidine, nitric oxide, and related activators by heme and heme proteins: evidence for the involvement of the paramagnetic nitrosyl-heme complex in enzyme activation. J Biol Chem 1978; 253: 8433-8443.

54. Gruetter CA, Barry BK, McNamara DB, Gruetter DY, Kadowitz PJ, Ignarro LJ: Relaxation of bovine coronary artery and activation of coronary arterial guanylate cyclase by nitric oxide, nitroprusside and a carcinogenic nitrosoamine. Adv Cyclic Nucleot Res 1979; 5: 211-224.

55. Murad F, Arnold W, Mittal CK, Braughler JM: Properties and regulation of guanylate cyclase and some proposed functions for cyclic GMP. Adv Cyclic Nucleot Res 1979; 11: 175-204.

56. Gruetter CA, Gruetter DY, Lyon JE, Kadowitz PJ, Ignarro LJ: Relationship between cyclic guanosine 3':5'-monophosphate formation and relaxation of coronary arterial smooth muscle by glyceryl trinitrate, nitroprusside, nitrite and nitric oxide: effects of methylene blue and methemoglobin. J Pharmacol Exp Ther 1981; 219: 181-186.

63. Archer SL, Hampl V, Huang JMC, Nelson DP, Tolarova S, Shultz PJ, Weir EK: Nitric oxide and cyclic guanosine monophosphate: effects on potassium channels and vascular tone. In: Weir EK, Archer SL, Reeves JT, Eds. Nitric Oxide and Radicals in the Pulmonary Vasculature. Armonk, Futura, 1996; 391-413.

223. Archer SL, Huang JMC, Reeve HL, Hampl V, Tolarová S, Michelakis E, Weir EK: Differential distribution of electrophysiologically distinct myocytes in conduit and resistance arteries determines their response to nitric oxide and hypoxia. Circ Res 1996; 78: 431-442. (abstrakt)

243. Schmidt HHW, Lohmann SM, Walter U: The nitric oxide and cGMP signal transduction system: regulation and mechanism of action. Biochim Biophys Acta 1993; 1178: 153-175.

244. Hamill OP, Marty A, Neher E, Sakmann B, Sigworth FJ: Improved patch-clamp techniques for high resolution current recordings from cells and cell-free membrane patches. Pflugers Arch 1981; 391: 85-100.

245. Archer SL, Huang J, Weir EK: Cyclic guanosine monophosphate (c-GMP) and nitric oxide (NO) increase an outward K+ current in rat pulmonary vascular smooth muscle cells. Circulation 1993; 88 (suppl.): I-477.

246. Archer SL, Huang JM-C, Hampl V, Nelson DP, Shultz PJ, Weir EK: Nitric oxide and cGMP cause vasorelaxation by activation of a charybdotoxin-sensitive K channel by cGMP-dependent protein kinase. Proc Natl Acad Sci USA 1994; 91: 7583-7587. (abstrakt)

247. Hampl V, Huang JM, Weir EK, Archer SL: Activation of the cGMP-dependent protein kinase mimics the stimulatory effect of nitric oxide and cGMP on calcium-gated potassium channels. Physiol Res 1995; 44: 39-44. (abstrakt)

248. Bolotina VM, Najibi S, Palacino JJ, Pagano PJ, Cohen RA: Nitric oxide directly activates calcium-dependent potassium channels in vascular smooth muscle. Nature 1994; 368: 850-853.

249. Bialecki RA, Stinson-Fisher C: KCa channel antagonists reduce NO donor-mediated relaxation of vascular and tracheal smooth muscle. Am J Physiol 1995; 12: L152-L159.

250. Paterno R, Faraci FM, Heistad DD: Role of Ca2+-dependent K+ channels in cerebral vasodilatation induced by increases in cyclic GMP and cyclic AMP in the rat. Stroke 1996; 27: 1603-1607.


Předchozí kapitola
Začátek dokumentu